பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம் | Pithave Nandri Solgirom / Pithaave Nandri Solgirom / Pidhave Nandri Solgirom / Pidhaave Nandri Solgirom

0
(0)

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம் | Pithave Nandri Solgirom / Pithaave Nandri Solgirom / Pidhave Nandri Solgirom / Pidhaave Nandri Solgirom

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்
இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம்
பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்
இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம்

தூய ஆவியே எங்கள் தெய்வமே
நன்றி சொல்கிறோம்
துதி ஆராதனை செய்கிறோம்
துதி ஆராதனை செய்கிறோம்

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்
இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம்

1
தேவன் அருளிய சொல்லி முடியா
ஈவுக்கு ஸ்தோத்திரம்
நீர் செய்த எல்லா நன்மைக்கும்
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே

எண்ணி முடியா அதிசயங்கள்
செய்தவரே ஸ்தோத்திரமே
எண்ணி முடியா அதிசயங்கள்
செய்தவரே ஸ்தோத்திரமே

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்
இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம்

2
நேசரே என் மேலே என்றும்
பிரியம் வைத்தீரே
அகலம் ஆழம் எந்த அளவுமில்லா
அன்பு காட்டினீரே

இரக்கத்திலும் கிருபையிலும்
அனுதினமும் முடிசூட்டினீரே
இரக்கத்திலும் கிருபையிலும்
அனுதினமும் முடிசூட்டினீரே

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்
இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம்

3
கடந்த நாட்கள் கண்மணி
போல பாதுகாத்தீரே
சோதனையில் என்னைத் தேற்றியே
தைரியப்படுத்தினீரே

தீராத நோய்களெல்லாம்
தழும்புகளால் சுகப்படுத்தினீரே
தீராத நோய்களெல்லாம்
தழும்புகளால் சுகப்படுத்தினீரே

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்
இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம்

4
சகல ஆசீர்வாதங்களாலே
ஆசீர்வதித்தீரே
குறைகளெல்லாம் நிறைவாக்கினீர்
செழிப்பாய் என்னை மாற்றினீர்

மனக்கவலை தீர்த்தீரே
மகிழ்ச்சியினால் நிரப்பினீரே
மனக்கவலை தீர்த்தீரே
மகிழ்ச்சியினால் நிரப்பினீரே

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்
இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம்

தூய ஆவியே எங்கள் தெய்வமே
நன்றி சொல்கிறோம்
துதி ஆராதனை செய்கிறோம்
துதி ஆராதனை செய்கிறோம்

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்
இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம்

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்
இயேசுவே நன்றி சொல்கிறோம்

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம் | Pithave Nandri Solgirom / Pithaave Nandri Solgirom / Pidhave Nandri Solgirom / Pidhaave Nandri Solgirom | SJC Selvakumar / Messia Ministries

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம் | Pithave Nandri Solgirom / Pithaave Nandri Solgirom / Pidhave Nandri Solgirom / Pidhaave Nandri Solgirom | Bethani Vincent / Berachah Prayer House, Thiruvottiyur, Chennai, India | SJC Selvakumar / Messia Ministries

Did you like this?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Thank You for Supporting Us to Support You!
Don`t copy text!