பிறந்த நாள் முதலாய் / Pirandha Naal Mudhalaai / Pirantha Naal Muthalai / Pirantha Naal Mudhalai

பிறந்த நாள் முதலாய் / Pirandha Naal Mudhalaai / Pirantha Naal Muthalai / Pirantha Naal Mudhalai

பிறந்த நாள் முதலாய் உம் தோளில் சுமந்தீரே
தகப்பனிலும் மேலாய் தனி பாசம் வைத்தீரே
பிறந்த நாள் முதலாய் உம் தோளில் சுமந்தீரே
தகப்பனிலும் மேலாய் தனி பாசம் வைத்தீரே

மெதுவான தென்றல் கொடுங்க்காற்றாய் மாறி
அடித்த வேளையிலும் எனை கீழே விடவில்லை
மெதுவான தென்றல் கொடுங்க்காற்றாய் மாறி
அடித்த வேளையிலும் எனை கீழே விடவில்லை

பிறந்த நாள் முதலாய் உம் தோளில் சுமந்தீரே
தகப்பனிலும் மேலாய் தனி பாசம் வைத்தீரே

1
தீங்கு நாளிலே கூடார மறைவிலே
ஒளித்து வைத்தீரே உம் வேளைக்காகவே
தீங்கு நாளிலே கூடார மறைவிலே
ஒளித்து வைத்தீரே உம் வேளைக்காகவே

கன்மலை மேல் என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே
துதிக்கும் புது பாடல் என் நாவில் தந்தீரே
கன்மலை மேல் என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே
துதிக்கும் புது பாடல் என் நாவில் தந்தீரே

பிறந்த நாள் முதலாய் உம் தோளில் சுமந்தீரே
தகப்பனிலும் மேலாய் தனி பாசம் வைத்தீரே

2
பிறக்கும் முன்னமே என் பெயரை அறிந்தீரே
அவயம் அனைத்துமே அழகாக வரைந்தீரே
பிறக்கும் முன்னமே என் பெயரை அறிந்தீரே
அவயம் அனைத்துமே அழகாக வரைந்தீரே

என்னிடம் உள்ளதையே உம்மிடம் ஒப்படைத்தேன்
அந்நாள் வரையிலுமே அதை காத்திட வல்லவரே
என்னிடம் உள்ளதையே உம்மிடம் ஒப்படைத்தேன்
அந்நாள் வரையிலுமே அதை காத்திட வல்லவரே

பிறந்த நாள் முதலாய் உம் தோளில் சுமந்தீரே
தகப்பனிலும் மேலாய் தனி பாசம் வைத்தீரே

பிறந்த நாள் முதலாய் உம் தோளில் சுமந்தீரே
தகப்பனிலும் மேலாய் தனி பாசம் வைத்தீரே

மெதுவான தென்றல் கொடுங்க்காற்றாய் மாறி
அடித்த வேளையிலும் எனை கீழே விடவில்லை
மெதுவான தென்றல் கொடுங்க்காற்றாய் மாறி
அடித்த வேளையிலும் எனை கீழே விடவில்லை

பிறந்த நாள் முதலாய் உம் தோளில் சுமந்தீரே
தகப்பனிலும் மேலாய் தனி பாசம் வைத்தீரே

பிறந்த நாள் முதலாய் / Pirandha Naal Mudhalaai / Pirantha Naal Muthalai / Pirantha Naal Mudhalai | Johnsam Joyson | Giftson Durai | Johnsam Joyson

பிறந்த நாள் முதலாய் / Pirandha Naal Mudhalaai / Pirantha Naal Muthalai / Pirantha Naal Mudhalai | Joys Family | Johnsam Joyson

பிறந்த நாள் முதலாய் | Pirantha Naal Muthalai | Tamil Christian Song | Jasper Belinda, Carolyn / Praise AG Prayer Church- Padagapuram, Tirunelveli, Tamil Nadu, India | Johnsam Joyson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!