பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம் / Pidhaa Kumaaran Parisuththa Aaviyaanavaraam / Pithaa Kumaaran Parisuththa Aaviyaanavaraam

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம் / Pidhaa Kumaaran Parisuththa Aaviyaanavaraam / Pithaa Kumaaran Parisuththa Aaviyaanavaraam

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம் / Pidhaa Kumaaran Parisuththa Aaviyaanavaraam / Pithaa Kumaaran Parisuththa Aaviyaanavaraam / Pidhaa Kumaaran Parisutha Aaviyaanavaraam / Pithaa Kumaaran Parisutha Aaviyaanavaraam / Pidha Kumaran Parisuththa Aaviyanavaram / Pitha Kumaran Parisuththa Aaviyanavaram / Pidhaa Kumaaran Parisutha Aaviyanavaram / Pithaa Kumaran Parisutha Aaviyanavaram

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்
திரியேக தேவனை துதித்திடுவோம்
பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்
திரியேக தேவனை துதித்திடுவோம்

1
நித்தியத்தின் மகிமை பிரகாசத்தில்
சேரக்கூடாத ஒளிதனில்
நித்தியத்தின் மகிமை பிரகாசத்தில்
சேரக்கூடாத ஒளிதனில்

மூன்றில் ஒன்றாக ஜொலித்திடும்
பரமபிதாவை ஸ்தோத்தரிப்போம்
மூன்றில் ஒன்றாக ஜொலித்திடும்
பரமபிதாவை ஸ்தோத்தரிப்போம்

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்
திரியேக தேவனை துதித்திடுவோம்
பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்
திரியேக தேவனை துதித்திடுவோம்

2
பாவத்தின் கோர பலியான
சாபங்கள் தன்னில் ஏற்றுக்கொண்டு
பாவத்தின் கோர பலியான
சாபங்கள் தன்னில் ஏற்றுக்கொண்டு

பாவிகளுக்காய் ஜீவன் தந்த
தேவ குமாரனை ஸ்தோத்தரிப்போம்
பாவிகளுக்காய் ஜீவன் தந்த
தேவ குமாரனை ஸ்தோத்தரிப்போம்

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்
திரியேக தேவனை துதித்திடுவோம்
பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்
திரியேக தேவனை துதித்திடுவோம்

3
வல்லமையோடு வந்திறங்கி
வரங்கள் பலவும் நமக்கின்று
வல்லமையோடு வந்திறங்கி
வரங்கள் பலவும் நமக்கின்று

ஆவியின் வழியை தினம் காட்டும்
பரிசுத்த ஆவியை ஸ்தோத்தரிப்போம்
ஆவியின் வழியை தினம் காட்டும்
பரிசுத்த ஆவியை ஸ்தோத்தரிப்போம்

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்
திரியேக தேவனை துதித்திடுவோம்
பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்
திரியேக தேவனை துதித்திடுவோம்

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம் / Pidhaa Kumaaran Parisuththa Aaviyaanavaraam / Pithaa Kumaaran Parisuththa Aaviyaanavaraam / Pidhaa Kumaaran Parisutha Aaviyaanavaraam / Pithaa Kumaaran Parisutha Aaviyaanavaraam / Pidha Kumaran Parisuththa Aaviyanavaram / Pitha Kumaran Parisuththa Aaviyanavaram / Pidhaa Kumaaran Parisutha Aaviyanavaram / Pithaa Kumaran Parisutha Aaviyanavaram

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!