பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா / Parisutham Pera Vandhiteergalaa / Parisutham Pera Vanditeergala

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா / Parisutham Pera Vandhiteergalaa / Parisutham Pera Vanditeergala

1
பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா
ஒப்பில்லா திருஸ்நானத்தினால்
பாவதோஷம் நீங்க நம்பினீர்களா
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால்

மாசில்லா சுத்தமா
திருப்புண்ணிய தீர்த்தத்தினால்
குற்றம் நீங்கிவிட குணமாறிற்றா
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால்

2
பரலோக சிந்தை அணிந்தீர்களா
வல்ல மீட்பர் தயாளத்தினால்
மறு ஜன்ம குணமடைந்தீர்களா
ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால்

மாசில்லா சுத்தமா
திருப்புண்ணிய தீர்த்தத்தினால்
குற்றம் நீங்கிவிட குணமாறிற்றா
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால்

3
மணவாளன் வரக் களிப்பீர்களா
தூய நதியின் ஸ்நானத்தினால்
மோட்ச கரை ஏறிச் சுகிப்பீர்களா
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால்

மாசில்லா சுத்தமா
திருப்புண்ணிய தீர்த்தத்தினால்
குற்றம் நீங்கிவிட குணமாறிற்றா
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால்

4
மாசு கறை நீங்கும் நீசப்பாவியே
சுத்த இரத்தத்தின் சக்தியினால்
முக்திப் பேறுண்டாம் குற்றவாளியே
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால்

மாசில்லா சுத்தமா
திருப்புண்ணிய தீர்த்தத்தினால்
குற்றம் நீங்கிவிட குணமாறிற்றா
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால்

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா / Parisutham Pera Vandhiteergalaa / Parisutham Pera Vanditeergala | Child Evangelism Fellowship (CEF) of India – Coimbatore, Tamilnadu, India

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா / Parisutham Pera Vandhiteergalaa / Parisutham Pera Vanditeergala | Cathrine Ebenesar, Steffi Ann, Andrew Singh, Pon Vijay

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா / Parisutham Pera Vandhiteergalaa / Parisutham Pera Vanditeergala | The New Covenant Singers Gospel Quartet, Chennai, India

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா / Parisutham Pera Vandhiteergalaa / Parisutham Pera Vanditeergala | The New Covenant Singers Gospel Quartet, Chennai, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!