பரலோகமே என் சொந்தமே / Paralogamae En Sondhame / Paralogamae En Sondhame / Paralogame En Sonthame

பரலோகமே என் சொந்தமே / Paralogamae En Sondhame / Paralogame En Sonthame

பரலோகமே என் சொந்தமே
என்று காண்பேனோ
என் இன்ப இயேசுவை
என்று காண்பேனோ

1
வருத்தம் பசி தாகம்
மனத்துயரம் அங்கே இல்லை
விண் கிரீடம் வாஞ்சிப்பேன்
விண்ணவர் பாதம் சேர்வேன்

பரலோகமே என் சொந்தமே
என்று காண்பேனோ
என் இன்ப இயேசுவை
என்று காண்பேனோ

2
சிலுவையில் அறையுண்டேன்
இனி நானல்ல இயேசுவே
அவரின் மகிமையே
எனது இலட்சியமே

பரலோகமே என் சொந்தமே
என்று காண்பேனோ
என் இன்ப இயேசுவை
என்று காண்பேனோ

3
இயேசு என் நம்பிக்கையாம்
இந்த பூமியும் சொந்தமல்ல
பரிசுத்த சிந்தையுடன்
இயேசுவைப் பின்பற்றுவேன்

பரலோகமே என் சொந்தமே
என்று காண்பேனோ
என் இன்ப இயேசுவை
என்று காண்பேனோ

4
ஓட்டத்தை ஜெயமுடன்
நானும் ஓடிட அருள் செய்வார்
விசுவாச பாதையில்
சோராது ஓடிடுவேன்

பரலோகமே என் சொந்தமே
என்று காண்பேனோ
என் இன்ப இயேசுவை
என்று காண்பேனோ

5
பரம சுகம் காண்பேன்
பரன் தேசம் அதில் சேர்வேன்
இராப் பகல் இல்லையே
இரட்சகர் வெளிச்சமே

பரலோகமே என் சொந்தமே
என்று காண்பேனோ
என் இன்ப இயேசுவை
என்று காண்பேனோ

6
அழைப்பின் சத்தம் கேட்டு
நானும் ஆயத்தமாகிடுவேன்
நாட்களும் நெருங்குதே
வாஞ்சையும் பெருகுதே

பரலோகமே என் சொந்தமே
என்று காண்பேனோ
என் இன்ப இயேசுவை
என்று காண்பேனோ

7
பளிங்கு நதியோரம்
சுத்தர் தாகம் தீர்த்திடுவார்
தூதர்கள் பாடிட
தூயனை தரிசிப்பேன்

பரலோகமே என் சொந்தமே
என்று காண்பேனோ
என் இன்ப இயேசுவை
என்று காண்பேனோ

பரலோகமே என் சொந்தமே / Paralogamae En Sondhame / Paralogame En Sonthame | Vincent Samuel

பரலோகமே என் சொந்தமே / Paralogamae En Sondhame / Paralogame En Sonthame | Sucila R Arumainayakam | Vincent Samuel

பரலோகமே என் சொந்தமே / Paralogamae En Sondhame / Paralogame En Sonthame | Alwin Thomas | Vincent Samuel

பரலோகமே என் சொந்தமே / Paralogamae En Sondhame / Paralogame En Sonthame | J. Samuel Palamaner | Vincent Samuel

பரலோகமே என் சொந்தமே / Paralogamae En Sondhame / Paralogame En Sonthame | Anita Ponnuraju | Vincent Samuel

பரலோகமே என் சொந்தமே / Paralogamae En Sondhame / Paralogame En Sonthame | Agape Church (Agape Christian Assembly), Malanginar, Virudhunagar, Tamil Nadu, India | Vincent Samuel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!