பனித்துளி போல் பொழிகிறதே | Panithuli Pol Pozhigirathe / Panithuli Pol Pozhigiradhe / Paniththuli Pol Pozhigirathe / Paniththuli Pol Pozhigiradhe

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே | Panithuli Pol Pozhigirathe / Panithuli Pol Pozhigiradhe / Paniththuli Pol Pozhigirathe / Paniththuli Pol Pozhigiradhe

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே
தேவனின் அபிஷேகம்
பின்மாரியின் மழை பொழியும்
காலம் வந்ததே

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே
தேவனின் அபிஷேகம்
பின்மாரியின் மழை பொழியும்
காலம் வந்ததே

ஒருமனதோடு சபையாரெல்லாம்
ஒன்று கூடுங்கள்
ஒருமனதோடு ஊழியரெல்லாம்
ஒன்று கூடுங்கள்

கர்த்தர் பெரிய காரியம் செய்யும்
வேளை வந்ததே
கர்த்தர் பெரிய காரியம் செய்யும்
வேளை வந்ததே

வேளை வந்ததே

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே
தேவனின் அபிஷேகம்
பின்மாரியின் மழை பொழியும்
காலம் வந்ததே

1
தலை குனிந்து வாழ்ந்தது போதும்
தலையை உயர்த்திடு
சிங்கத்தை போல கெர்ஜித்து
எதிரியை துரத்திடு

தலை குனிந்து வாழ்ந்தது போதும்
தலையை உயர்த்திடு
சிங்கத்தை போல கெர்ஜித்து
எதிரியை துரத்திடு

எங்கும் தேவனை தொழுது கொள்ளும்
காலம் வந்ததே
எங்கும் தேவனை தொழுது கொள்ளும்
காலம் வந்ததே

எழுப்புதலடைந்து இயேசுவின் நாமத்தை
எங்கும் உயர்த்துவோம்
எழுப்புதலடைந்து இயேசுவின் நாமத்தை
எங்கும் உயர்த்துவோம்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

2
கோலியாத்தின் சத்தம் கேட்டு
பயந்து போகாதே
உனக்குள் இருக்கும் தேவனை நீ
மறந்து போகாதே

கோலியாத்தின் சத்தம் கேட்டு
பயந்து போகாதே
உனக்குள் இருக்கும் தேவனை நீ
மறந்து போகாதே

விசுவாசமென்னும் கேடகத்தாலே
ஜெயத்தை பெற்றிடு
விசுவாசமென்னும் கேடகத்தாலே
ஜெயத்தை பெற்றிடு

சத்துருவை உன் காலின் கீழே
மிதித்து எறிந்திடு
சத்துருவை உன் காலின் கீழே
மிதித்து எறிந்திடு

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

3
உலகத்தை கலக்கும் தேவ மனிதராய்
தெரிந்து கொண்டாரே
இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம்
நமக்கு தந்தாரே

உலகத்தை கலக்கும் தேவ மனிதராய்
தெரிந்து கொண்டாரே
இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம்
நமக்கு தந்தாரே

சிங்கத்தின் மேலும் பாம்பின் மேலும்
நடந்து செல்லுவோம்
சிங்கத்தின் மேலும் பாம்பின் மேலும்
நடந்து செல்லுவோம்

சத்துரு மேலே கொடியை ஏற்றி
தேசத்தை சுதந்தரிப்போம்
சத்துரு மேலே கொடியை ஏற்றி
தேசத்தை சுதந்தரிப்போம்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே
தேவனின் அபிஷேகம்
பின்மாரியின் மழை பொழியும்
காலம் வந்ததே

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே
தேவனின் அபிஷேகம்
பின்மாரியின் மழை பொழியும்
காலம் வந்ததே

ஒருமனதோடு சபையாரெல்லாம்
ஒன்று கூடுங்கள்
ஒருமனதோடு ஊழியரெல்லாம்
ஒன்று கூடுங்கள்

கர்த்தர் பெரிய காரியம் செய்யும்
வேளை வந்ததே
கர்த்தர் பெரிய காரியம் செய்யும்
வேளை வந்ததே

வேளை வந்ததே

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே
தேவனின் அபிஷேகம்
பின்மாரியின் மழை பொழியும்
காலம் வந்ததே

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே | Panithuli Pol Pozhigirathe / Panithuli Pol Pozhigiradhe / Paniththuli Pol Pozhigirathe / Paniththuli Pol Pozhigiradhe | L. Lucas Sekar / Bethel Sharon Church, Sudracholapuram, Thiruverkadu, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!