பார் எங்கும் / Paar Engum

பார் எங்கும் / Paar Engum

பார் எங்கும் மகிழ்ந்து ஆட
விண் தூதர் இசைந்து பாட
பார் எங்கும் மகிழ்ந்து ஆட
விண் தூதர் இசைந்து பாட

சின்னஞ்சிறு பாலகனாய்
மண்ணில் வந்த மன்னவனாம்
அன்னைமரி பாலகனை போற்றிடுவோம்

சின்னஞ்சிறு பாலகனாய்
மண்ணில் வந்த மன்னவனாம்
அன்னைமரி பாலகனை போற்றிடுவோம்

விண்ணோர்கள் வாழ்த்த மண்ணோர்கள் போற்ற
தேவ மைந்தன் இன்று பிறந்தார்
விண்ணோர்கள் வாழ்த்த மண்ணோர்கள் போற்ற
தேவ மைந்தன் இன்று பிறந்தார்

1
மேய்ப்பர்கட்கு வானதூதர் செய்தி சொல்லவே
பாலகனை காண அவர் சென்றனரே
மேய்ப்பர்கட்கு வானதூதர் செய்தி சொல்லவே
பாலகனை காண அவர் சென்றனரே

கந்தை துணி கோலமாக
முன்னனையின் மீதினிலே
உலகத்தின் இரட்சகரை தொலுதனரே
கந்தை துணி கோலமாக
முன்னனையின் மீதினிலே
உலகத்தின் இரட்சகரை தொலுதனரே

சின்னஞ்சிறு பாலகனாய்
மண்ணில் வந்த மன்னவனாம்
அன்னைமரி பாலகனை போற்றிடுவோம்

விண்ணோர்கள் வாழ்த்த மண்ணோர்கள் போற்ற
தேவ மைந்தன் இன்று பிறந்தார்

2
வானில் புது விடிவெள்ளி தோன்றியதே
தேவ மகன் பிறப்பினை கூறியதே
வானில் புது விடிவெள்ளி தோன்றியதே
தேவ மகன் பிறப்பினை கூறியதே

ஞானிகளும் பின்சென்று
காணிக்கைகள் கொண்டு சென்று
இயேசு பாலன் முன்பாக பணிந்தனர்
ஞானிகளும் பின்சென்று
காணிக்கைகள் கொண்டு சென்று
இயேசு பாலன் முன்பாக பணிந்தனர்

சின்னஞ்சிறு பாலகனாய்
மண்ணில் வந்த மன்னவனாம்
அன்னைமரி பாலகனை போற்றிடுவோம்

விண்ணோர்கள் வாழ்த்த மண்ணோர்கள் போற்ற
தேவ மைந்தன் இன்று பிறந்தார்

பார் எங்கும் மகிழ்ந்து ஆட
விண் தூதர் இசைந்து பாட
பார் எங்கும் மகிழ்ந்து ஆட
விண் தூதர் இசைந்து பாட

சின்னஞ்சிறு பாலகனாய்
மண்ணில் வந்த மன்னவனாம்
அன்னைமரி பாலகனை போற்றிடுவோம்

சின்னஞ்சிறு பாலகனாய்
மண்ணில் வந்த மன்னவனாம்
அன்னைமரி பாலகனை போற்றிடுவோம்

விண்ணோர்கள் வாழ்த்த மண்ணோர்கள் போற்ற
தேவ மைந்தன் இன்று பிறந்தார்
விண்ணோர்கள் வாழ்த்த மண்ணோர்கள் போற்ற
தேவ மைந்தன் இன்று பிறந்தார்

பார் எங்கும் / Paar Engum | Jonah Bakthakumar

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!