ஒரு மருந்தரும் குருமருந்து / Oru Marundharum Gurumarundhu / Oru Maruntharum Guru Marunthu

ஒரு மருந்தரும் குருமருந்து / Oru Marundharum Gurumarundhu / Oru Maruntharum Guru Marunthu

ஒரு மருந்தரும் குருமருந்து
உம்பரத்தில் நான் கண்டேனே

அருள் மருந்துடன் ஆனந்த மருந்து
ஆதியிற்றனாய் முளைத்த மருந்து
வரும் வினைகளை மாற்றும் மருந்து
வறுமையுள்ளோர்க்கே வாய்த்த மருந்து

ஒரு மருந்தரும் குருமருந்து
உம்பரத்தில் நான் கண்டேனே

1 
சிங்கார வனத்தில் செழித்த மருந்து
ஜீவதரு மீதில் படர்ந்த மருந்து
அங்குவிளை பவம் மாற்றும் மருந்து
வல்ல சர்ப்ப விஷம் மாய்த்த மருந்து

ஒரு மருந்தரும் குருமருந்து
உம்பரத்தில் நான் கண்டேனே

2
மோசே முதல் முன்னோர் காணா மருந்து
மோட்ச மகிமையைக் காட்டும் மருந்து
தேசத்தோர் பிணியைத் தீர்த்த மருந்து
தீர்க்கதரிசிகள் செப்பிய மருந்து

ஒரு மருந்தரும் குருமருந்து
உம்பரத்தில் நான் கண்டேனே

3
தீராத குஷ்டத்தைத் தீர்த்த மருந்து
செவிடு குருடூமை தின்ற மருந்து
மானா திருத்துவ மான மருந்து
மனுவாய் உலகினில் வந்த மருந்து

ஒரு மருந்தரும் குருமருந்து
உம்பரத்தில் நான் கண்டேனே

4
செத்தோரை உயிரோ டெழுப்பும் மருந்து
ஜீவன் தவறா தருளும் மருந்து
பத்தரைச் சுத்திகரித்திடும் மருந்து
பரம வாழ்வினில் சேர்க்கும் மருந்து

ஒரு மருந்தரும் குருமருந்து
உம்பரத்தில் நான் கண்டேனே

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!