ஒரு குற்றம் கூட | Oru Kutram Kooda

ஒரு குற்றம் கூட | Oru Kutram Kooda

ஒரு குற்றம் கூட செய்யாத ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்

ஒரு குற்றம் கூட செய்யாத ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்
தன் எதிரிகளுக்காய் உயிரையே கொடுத்த ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்

ஒரு குற்றம் கூட
ஒரு குற்றம் கூட

ஒரு குற்றம் கூட செய்யாத ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்
தன் எதிரிகளுக்காய் உயிரையே கொடுத்த ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்

இயேசு மட்டும் தான் நம் இயேசு மட்டும் தான்
இயேசு மட்டும் தான் நம் இயேசு மட்டும் தான்

1
எங்கும் நிறைந்த எல்லாம் அறிந்த எல்லாம் வல்ல தெய்வம்
எங்கும் நிறைந்த எல்லாம் அறிந்த எல்லாம் வல்ல தெய்வம்
உலகத்தைப் படைத்தவர் வணக்கத்துக்குரியவர் ஒரே ஒரு தெய்வம்
உலகத்தைப் படைத்தவர் வணக்கத்துக்குரியவர் ஒரே ஒரு தெய்வம்

பச்சைத் தண்ணியை பழரசமாக்கி பரவசப்படுத்திய தெய்வம்
பச்சைத் தண்ணியை பழரசமாக்கி பரவசப்படுத்திய தெய்வம்
மேல்ஜாதி கீழ்ஜாதி வித்தியாசம் பார்க்காத ஒரே ஒரு தெய்வம்
மேல்ஜாதி கீழ்ஜாதி வித்தியாசம் பார்க்காத ஒரே ஒரு தெய்வம்

ஒரு குற்றம் கூட
ஒரு குற்றம் கூட

ஒரு குற்றம் கூட செய்யாத ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்
தன் எதிரிகளுக்காய் உயிரையே கொடுத்த ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்

இயேசு மட்டும் தான் நம் இயேசு மட்டும் தான்
இயேசு மட்டும் தான் நம் இயேசு மட்டும் தான்

2
பாவம் இல்லாத மனிதரின் இதயத்தில் வாழும் சுத்த தெய்வம்
பாவம் இல்லாத மனிதரின் இதயத்தில் வாழும் சுத்த தெய்வம்
பாவத்தை மன்னிக்கும் அதிகாரமுடைய ஒரே ஒரு தெய்வம்
பாவத்தை மன்னிக்கும் அதிகாரமுடைய ஒரே ஒரு தெய்வம்

இலவசமாக நோயை போக்கி பேயை ஓட்டும் தெய்வம்
இலவசமாக நோயை போக்கி பேயை ஓட்டும் தெய்வம்
கொதித்தெழுந்த கடலைக் கூட அடக்கி நிறுத்திய தெய்வம்
கொதித்தெழுந்த கடலைக் கூட அடக்கி நிறுத்திய தெய்வம்

ஒரு குற்றம் கூட
ஒரு குற்றம் கூட

ஒரு குற்றம் கூட செய்யாத ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்
தன் எதிரிகளுக்காய் உயிரையே கொடுத்த ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்

இயேசு மட்டும் தான் நம் இயேசு மட்டும் தான்
இயேசு மட்டும் தான் நம் இயேசு மட்டும் தான்

3
செத்துப்போன உடலுக்குள்ளே உயிரை வைத்த தெய்வம்
செத்துப்போன உடலுக்குள்ளே உயிரை வைத்த தெய்வம்
ஆதரவில்லாத அனாதைகட்கு அடைக்கலமான தெய்வம்
ஆதரவில்லாத அனாதைகட்கு அடைக்கலமான தெய்வம்

கடலின்மீது தரையைப் போல நடந்த அதிசய தெய்வம்
கடலின்மீது தரையைப் போல நடந்த அதிசய தெய்வம்
பூட்டப்பட்ட வீட்டுக்குள்ளே கடந்துவந்த தெய்வம்
பூட்டப்பட்ட வீட்டுக்குள்ளே கடந்துவந்த தெய்வம்

ஒரு குற்றம் கூட
ஒரு குற்றம் கூட

ஒரு குற்றம் கூட செய்யாத ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்
தன் எதிரிகளுக்காய் உயிரையே கொடுத்த ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்

இயேசு மட்டும் தான் நம் இயேசு மட்டும் தான்
இயேசு மட்டும் தான் நம் இயேசு மட்டும் தான்

4
சிலுவையில் தன்னை அறைந்தவரைக் கூட மன்னித்த பெரிய தெய்வம்
சிலுவையில் தன்னை அறைந்தவரைக் கூட மன்னித்த பெரிய தெய்வம்
மரித்தபின்பு உயிரோடெழுந்த ஒரே ஒரு தெய்வம்
மரித்தபின்பு உயிரோடெழுந்த ஒரே ஒரு தெய்வம்

முப்பத்துமூன்று கோடிகளுக்குள் இப்படி இல்லை ஒரு தெய்வம்
முப்பத்துமூன்று கோடிகளுக்குள் இப்படி இல்லை ஒரு தெய்வம்
கையெடுத்து கும்பிடுவதற்கு பாத்திரமான தெய்வம்
கையெடுத்து கும்பிடுவதற்கு பாத்திரமான தெய்வம்

ஒரு குற்றம் கூட
ஒரு குற்றம் கூட

ஒரு குற்றம் கூட செய்யாத ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்
தன் எதிரிகளுக்காய் உயிரையே கொடுத்த ஒரே ஒரு தெய்வம்
இயேசு மட்டும் தான் இயேசு மட்டும் தான்

இயேசு மட்டும் தான் நம் இயேசு மட்டும் தான்
இயேசு மட்டும் தான் நம் இயேசு மட்டும் தான்

இயேசு மட்டும் தான் நம் இயேசு மட்டும் தான்

ஒரு குற்றம் கூட | Oru Kutram Kooda | Agathiyan

ஒரு குற்றம் கூட | Oru Kutram Kooda | Tamil Arasi / Elshadai Gospel Church, Kuwait | Agathiyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!