நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் | Nesikkiren Nesikkiren / Nesikkiraen Nesikkiraen

நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் | Nesikkiren Nesikkiren / Nesikkiraen Nesikkiraen

நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே
சுவாசிக்கிறேன் சுவாசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே

நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே
சுவாசிக்கிறேன் சுவாசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே

உம்மை தானே உம்மை தானே
உம்மை தானே உம்மை தானே

நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே
சுவாசிக்கிறேன் சுவாசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே

1
நீர் என் மேல் வைத்த அன்பால்
உம்மை நான் நேசிக்கிறேன்
நித்திய ராஜாவே
உம்மை நான் நேசிக்கிறேன்

நீர் என் மேல் வைத்த அன்பால்
உம்மை நான் நேசிக்கிறேன்
நித்திய ராஜாவே
உம்மை நான் நேசிக்கிறேன்

நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே
சுவாசிக்கிறேன் சுவாசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே

2
நீதியின் சூரியனே
உம்மை நான் நேசிக்கிறேன்
நிகர் இல்லா கருணை கடலே
உம்மை நான் நேசிக்கிறேன்

நீதியின் சூரியனே
உம்மை நான் நேசிக்கிறேன்
நிகர் இல்லா கருணை கடலே
உம்மை நான் நேசிக்கிறேன்

நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே
சுவாசிக்கிறேன் சுவாசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே

3
உமக்காய் எதையும் இழக்க
உம்மை நான் நேசிக்கிறேன்
லாபமான அனைத்தையும்
நஷ்டமென்று கருதுகிறேன்

உமக்காய் எதையும் இழக்க
உம்மை நான் நேசிக்கிறேன்
லாபமான அனைத்தையும்
நஷ்டமென்று கருதுகிறேன்

நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே
சுவாசிக்கிறேன் சுவாசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே

உம்மை தானே உம்மை தானே
உம்மை தானே உம்மை தானே

நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே
சுவாசிக்கிறேன் சுவாசிக்கிறேன்
உம்மை தானே இயேசுவே

நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் | Nesikkiren Nesikkiren / Nesikkiraen Nesikkiraen | Benny Joshua | Isaac.D

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!