நீயே நிரந்தரம் / Neeye Nirandharam / Neeye Nirantharam

நீயே நிரந்தரம் / Neeye Nirandharam / Neeye Nirantharam

நீயே நிரந்தரம்
இயேசுவே என் வாழ்வில்
நீயே நிரந்தரம்
ஆஆஆஆஆஆ

அம்மையப்பன் உந்தன் அன்பே நிரந்தரம்
மாறும் உலகில் மாறா உன் உறவே நிரந்தரம்
இம்மை வாழ்வில் மறுமை இருப்பது நிரந்தரம்
இம்மை வாழ்வில் மறுமை இருப்பது நிரந்தரம்
நான் மாண்ட பின்பும் உன்னில் உயிர்ப்பது நிரந்தரம்

நிரந்தரம் நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம்
நிரந்தரம் நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம்
ஆஆ ஆஆ

அம்மையப்பன் உந்தன் அன்பே நிரந்தரம்
மாறும் உலகில் மாறா உன் உறவே நிரந்தரம்

1
தாயின் அன்பு சேய்க்கு இங்கே நிரந்தரம்
தாயும் தந்தையும் எமக்கு நீயே நிரந்தரம்
தேயும் வாழ்வில் நம்பிக்கை நீயே நிரந்தரம்
நான் சாயும் போது காப்பது நீயே நிரந்தரம்
நான் சாயும் போது காப்பது நீயே நிரந்தரம்

நிரந்தரம் நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம்
நிரந்தரம் நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம்

அம்மையப்பன் உந்தன் அன்பே நிரந்தரம்
மாறும் உலகில் மாறா உன் உறவே நிரந்தரம்

2
செல்வங்கள் கொணரும் இன்பத்தில் இல்லை நிரந்தரம்
பதவியும் புகழும் தருவது இல்லை நிரந்தரம்
நிலை வாழ்வு என்னும் நிஜமான நீயே நிரந்தரம்

அதன் விலையாக எனை நீ உன்னில் இணைப்பாய் நிரந்தரம்
அதன் விலையாக எனை நீ உன்னில் இணைப்பாய் நிரந்தரம்

நிரந்தரம் நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம்
நிரந்தரம் நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம்

அம்மையப்பன் உந்தன் அன்பே நிரந்தரம்
மாறும் உலகில் மாறா உன் உறவே நிரந்தரம்
இம்மை வாழ்வில் மறுமை இருப்பது நிரந்தரம்
இம்மை வாழ்வில் மறுமை இருப்பது நிரந்தரம்
நான் மாண்ட பின்பும் உன்னில் உயிர்ப்பது நிரந்தரம்

நான் மாண்ட பின்பும் உன்னில் உயிர்ப்பது நிரந்தரம்

நிரந்தரம் நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம்
நிரந்தரம் நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம்

நிரந்தரம் நிரந்தரம் நீயே நிரந்தரம்

நீயே நிரந்தரம் / Neeye Nirandharam / Neeye Nirantharam | Swarnalatha | Agilan

நீயே நிரந்தரம் / Neeye Nirandharam / Neeye Nirantharam | Srinisha

நீயே நிரந்தரம் / Neeye Nirandharam / Neeye Nirantharam | Guna Manrad, Annabella Lindner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!