நீரே எந்தன் தஞ்சமே | Neere Enthan Thanjame / Neere Endhan Thanjame

நீரே எந்தன் தஞ்சமே | Neere Enthan Thanjame / Neere Endhan Thanjame

நீரே எந்தன் தஞ்சமே
என் நீதியின் தேவனே
உம்மை நான் என்றும் பாடுவேன்
என் வாழ்வின் நம்பிக்கையே

நீரே எந்தன் தஞ்சமே
என் நீதியின் தேவனே
உம்மை நான் என்றும் பாடுவேன்
என் வாழ்வின் நம்பிக்கையே

நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
உம்மை புகழ்ந்து நான் பாடுவேன்
நீர் பெரியவர் என்றும் பரிசுத்தர்
உந்தன் அன்பை நான் போற்றுவேன்

நீரே எந்தன் தஞ்சமே
என் நீதியின் தேவனே
உம்மை நான் என்றும் பாடுவேன்
என் வாழ்வின் நம்பிக்கையே

1
உந்தன் நீதியை சமீபமாக்கினீர்
அது தூரமாய் இருப்பதில்லை
உந்தன் நீதியை சமீபமாக்கினீர்
அது தூரமாய் இருப்பதில்லை

நீர் நீதி பேசி நியாம் தீர்த்து
யதார்த்தம் செய்யும் கர்த்தர்
நீர் நீதி பேசி நியாம் தீர்த்து
யதார்த்தம் செய்யும் கர்த்தர்

நீரே எந்தன் தஞ்சமே
என் நீதியின் தேவனே
உம்மை நான் என்றும் பாடுவேன்
என் வாழ்வின் நம்பிக்கையே

நீரே எந்தன் தஞ்சமே
என் நீதியின் தேவனே
உம்மை நான் என்றும் பாடுவேன்
என் வாழ்வின் நம்பிக்கையே

2
நீதியை அறிந்த ஜனங்களே
என் வார்த்தைக்கு செவிகொடுங்கள்
நீதியை அறிந்த ஜனங்களே
என் வார்த்தைக்கு செவிகொடுங்கள்

இயேசு நீதிபரராய் நியாம் தீர்ப்பார்
பட்சபாதம் இல்லையே
இயேசு நீதிபரராய் நியாம் தீர்ப்பார்
பட்சபாதம் இல்லையே

நீரே எந்தன் தஞ்சமே
என் நீதியின் தேவனே
உம்மை நான் என்றும் பாடுவேன்
என் வாழ்வின் நம்பிக்கையே

நீரே எந்தன் தஞ்சமே
என் நீதியின் தேவனே
உம்மை நான் என்றும் பாடுவேன்
என் வாழ்வின் நம்பிக்கையே

நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
உம்மை புகழ்ந்து நான் பாடுவேன்
நீர் பெரியவர் என்றும் பரிசுத்தர்
உந்தன் அன்பை நான் போற்றுவேன்

நீரே எந்தன் தஞ்சமே | Neere Enthan Thanjame / Neere Endhan Thanjame | Venpurave Choir | Davidson Raja | Sujin Sam C

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!