நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம் / Neere En Belan Neer En Adaikkalam / Neere En Belan Neer En Adaikalam

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம் / Neere En Belan Neer En Adaikkalam / Neere En Belan Neer En Adaikalam

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம் / Neere En Belan Neer En Adaikkalam / Neere En Belan Neer En Adaikalam / Neerae En Belan Neer En Adaikkalam / Neerae En Belan Neer En Adaikalam

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம்
ஆபத்துக் காலத்தில் என் துணை
சுற்றி நின்று என்னைக் காக்கும் கன்மலை

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம்
ஆபத்துக் காலத்தில் என் துணை
சுற்றி நின்று என்னைக் காக்கும் கன்மலை

1
யாக்கோபின் தேவனே என் அடைக்கலம்
யேகோவா தேவனே என் பலம்
யாக்கோபின் தேவனே என் அடைக்கலம்
யேகோவா தேவனே என் பலம்

கலக்கமில்லை பயங்கள் இல்லை வாழ்விலே
நான் இருப்பதோ கர்த்தரின் கரத்திலே
கலக்கமில்லை பயங்கள் இல்லை வாழ்விலே
நான் இருப்பதோ கர்த்தரின் கரத்திலே

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம்
ஆபத்துக் காலத்தில் என் துணை
சுற்றி நின்று என்னைக் காக்கும் கன்மலை

2
அமர்ந்திருந்து தேவனை நான் அறிகிறேன்
அவர் கரத்தில் வலிமை நித்தம் பார்க்கிறேன்
அமர்ந்திருந்து தேவனை நான் அறிகிறேன்
அவர் கரத்தில் வலிமை நித்தம் பார்க்கிறேன்

தாய் பறவை சேட்டை கொண்டு மூடியே
கண்மணிபோல் என்னைக் பாதுகாக்கிறீர்
தாய் பறவை சேட்டை கொண்டு மூடியே
கண்மணிபோல் என்னைக் பாதுகாக்கிறீர்

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம்
ஆபத்துக் காலத்தில் என் துணை
சுற்றி நின்று என்னைக் காக்கும் கன்மலை

3
பசும்புல் வெளியில் என்னைத் தினம் மேய்க்கிறீர்
அமர்ந்த தண்ணீர் ஊற்றில் தாகம் தீர்க்கிறீர்
பசும்புல் வெளியில் என்னைத் தினம் மேய்க்கிறீர்
அமர்ந்த தண்ணீர் ஊற்றில் தாகம் தீர்க்கிறீர்

சத்துருவின் கண்கள் காண எண்ணெயால்
என் தலையை அபிஷேகம் செய்கிறீர்
சத்துருவின் கண்கள் காண எண்ணெயால்
என் தலையை அபிஷேகம் செய்கிறீர்

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம்
ஆபத்துக் காலத்தில் என் துணை
சுற்றி நின்று என்னைக் காக்கும் கன்மலை

4
காலைதோறும் புதிய கிருபை தருகிறீர்
காலமெல்லாம் கருத்தாய் என்னைக் காக்கிறீர்
காலைதோறும் புதிய கிருபை தருகிறீர்
காலமெல்லாம் கருத்தாய் என்னைக் காக்கிறீர்

வலப்புறம் இடப்புறம் நான் விலகினால்
வார்த்தையாலே என்னைத் திருத்தி நடத்துவீர்
வலப்புறம் இடப்புறம் நான் விலகினால்
வார்த்தையாலே என்னைத் திருத்தி நடத்துவீர்

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம்
ஆபத்துக் காலத்தில் என் துணை
சுற்றி நின்று என்னைக் காக்கும் கன்மலை

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம்
ஆபத்துக் காலத்தில் என் துணை
சுற்றி நின்று என்னைக் காக்கும் கன்மலை

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம் / Neere En Belan Neer En Adaikkalam / Neere En Belan Neer En Adaikalam / Neerae En Belan Neer En Adaikkalam / Neerae En Belan Neer En Adaikalam | AG Church Gangaikondan, Gangaikondan, Tirunelveli, Tamil Nadu, India

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம் / Neere En Belan Neer En Adaikkalam / Neere En Belan Neer En Adaikalam / Neerae En Belan Neer En Adaikkalam / Neerae En Belan Neer En Adaikalam | Gospel of Grace Ministries

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம் / Neere En Belan Neer En Adaikkalam / Neere En Belan Neer En Adaikalam / Neerae En Belan Neer En Adaikkalam / Neerae En Belan Neer En Adaikalam | Immanuel Simson

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!