நீர் இல்லாம | Neer Illama / Neer Illaama

நீர் இல்லாம | Neer Illama / Neer Illaama

உம்மைப்பார்க்க ஆசையே
என்னோடு பேசும் தெய்வமே
உம்மைப்பார்க்க ஆசையே
என்னோடு பேசும் தெய்வமே

நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேட்கலை
நீர் இல்லாத என் வாழ்க்கை அர்த்தமே இல்ல
நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேட்கலை
நீர் இல்லாத என் வாழ்க்கை அர்த்தமே இல்ல
நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேட்கலை
நீர் இல்லாத என் வாழ்க்கை அர்த்தமே இல்ல

1
கூடுண்டு பறவைகட்கு
குழி உண்டு நரிகளுக்கு
கூடுண்டு பறவைகட்கு
குழி உண்டு நரிகளுக்கு

என் நேசர் இயேசுவுக்கோ
தலை சாய்க்க இடமுமில்ல
என் நேசர் இயேசுவுக்கோ
தலை சாய்க்க இடமுமில்ல

ஏங்குகிறேன் ஏக்கத்துல
இடமிருக்கு என் மனசுக்குள்ள
ஏங்குகிறேன் ஏக்கத்துல
இடமிருக்கு என் மனசுக்குள்ள

நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேட்கலை
நீர் இல்லாத என் வாழ்க்கை அர்த்தமே இல்ல
நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேட்கலை
நீர் இல்லாத என் வாழ்க்கை அர்த்தமே இல்ல

2
உடைஞ்சி போய் கிடந்தேனே
உதவாம போனேனே
மெய்யான அன்பைத்ததேடி
உலகில் நான் அலைஞ்சேனே

உசுருக்கு மேலாக என்னையும் நினைச்சாரு
நான் வாழ எனக்காக உசுரையும் கொடுத்தாரு
உசுருக்கு மேலாக உன்னையும் நினைச்சாரு
நீ வாழ உனக்காக உசுரையும் கொடுத்தாரு

உலகத்துல நான் இருந்தும்
அது எனக்கு சொந்தமில்லை
நிரந்தரமா அவர் இருக்க
ஒரு குறையும் எனக்கு இல்லை

நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேட்கலை
நீர் இல்லாத என் வாழ்க்கை அர்த்தமே இல்ல
நீர் இல்லாம நான் வாழ என் மனசு கேட்கலை
நீர் இல்லாத என் வாழ்க்கை அர்த்தமே இல்ல

நீர் இல்லாம | Neer Illama / Neer Illaama | David Vijayakanth, .Jacinth David, Karen, King, Kenaniah, Sharath Mathew, Varsha Baskar, John Robins | John Robins | David VijayakanthDoor of D / liverance Ministries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!