நீர் எவ்வளவு நல்லவர் | Neer Evvalavu Nallavar

நீர் எவ்வளவு நல்லவர் | Neer Evvalavu Nallavar

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

1
தாயின் கருவில் உருவாக்கினவரே
எவ்வளவு நல்லவர்
என் பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

எனக்காக யாவையும் செய்தவரே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
என் தலை நிமிர செய்தவரே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

தாயின் கருவில் உருவாக்கினவரே
எவ்வளவு நல்லவர்
என் பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

எனக்காக யாவையும் செய்தவரே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
என் தலை நிமிர செய்தவரே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

2
என் பாவம் தீர்த்த இரட்சகரே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
என் நோய் தீர்க்கும் பரிகாரியே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

என் துக்கம் மாற்றும் தெய்வமே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
சந்தோஷத்தாலே நிரப்புபவரே
எவ்வளவு நல்லவர்

என் பாவம் தீர்த்த இரட்சகரே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
என் நோய் தீர்க்கும் பரிகாரியே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

என் துக்கம் மாற்றும் தெய்வமே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
சந்தோஷத்தாலே நிரப்புபவரே
எவ்வளவு நல்லவர்

எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

3
என்னோடிருக்கும் இம்மானுவேலே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
இம்மட்டும் காத்த எபிநேசரே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

என் பெயரை ஜீவ புத்தகத்தில்
எழுதினீரே நீர் நல்லவர்
என் ஜீவனை அழிவிலிருந்து
மீட்டவரே நீர் நல்லவர்

என்னோடிருக்கும் இம்மானுவேலே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
இம்மட்டும் காத்த எபிநேசரே நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

என் பெயரை ஜீவ புத்தகத்தில்
எழுதினீரே நீர் நல்லவர்
என் ஜீவனை அழிவிலிருந்து
மீட்டவரே நீர் நல்லவர்

எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர் நீர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

நீர் எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்
எவ்வளவு நல்லவர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!