நீங்க இல்லாத | Neenga Illatha / Neenga Illadha

நீங்க இல்லாத | Neenga Illatha / Neenga Illadha

நீங்க இல்லாத வாழ்வும் ஒர் வாழ்வாகுமா
உம்மை தேடாத நாளும் ஒர் நாளாகுமா
நீங்க இல்லாத வாழ்வும் ஒர் வாழ்வாகுமா
உம்மை தேடாத நாளும் ஒர் நாளாகுமா

இயேசையா இயேசையா
உம் பிள்ளை நானையா
இயேசையா இயேசையா
உம் பிள்ளை நானையா

நீங்க இல்லாத வாழ்வும் ஒர் வாழ்வாகுமா
உம்மை தேடாத நாளும் ஒர் நாளாகுமா

1
உம்மோடு நடந்தால் ஆனந்தம்
உம்மோடு இருந்தால் பேரின்பம்
உம்மோடு நடந்தால் ஆனந்தம்
உம்மோடு இருந்தால் பேரின்பம்

நன்மையினால் என் வாயை நிரப்பும்
நல்லவரே என் இயேசையா
நன்மையினால் என் வாயை நிரப்பும்
நல்லவரே என் இயேசையா

இயேசையா இயேசையா
உம் பிள்ளை நானையா
இயேசையா இயேசையா
உம் பிள்ளை நானையா

நீங்க இல்லாத வாழ்வும் ஒர் வாழ்வாகுமா
உம்மை தேடாத நாளும் ஒர் நாளாகுமா

2
உம் வசனம் எனக்கு ஆனந்தம்
உம் சமூகம் எனக்கு பேரின்பம்
உம் வசனம் எனக்கு ஆனந்தம்
உம் சமூகம் எனக்கு பேரின்பம்

வார்த்தையினால் என் வாழ்வை வளமாக்கும்
வல்லவரே என் இயேசையா
வார்த்தையினால் என் வாழ்வை வளமாக்கும்
வல்லவரே என் இயேசையா

இயேசையா இயேசையா
உம் பிள்ளை நானையா
இயேசையா இயேசையா
உம் பிள்ளை நானையா

நீங்க இல்லாத வாழ்வும் ஒர் வாழ்வாகுமா
உம்மை தேடாத நாளும் ஒர் நாளாகுமா

3
உம் சத்தம் எனக்கு ஆனந்தம்
உம் சித்தம் எனக்கு பேரின்பம்
உம் சத்தம் எனக்கு ஆனந்தம்
உம் சித்தம் எனக்கு பேரின்பம்

சுத்தம் செய்து சீயோனில் சேர
சுத்தம் செய்யும் என் இயேசையா
சுத்தம் செய்து சீயோனில் சேர
சுத்தம் செய்யும் என் இயேசையா

இயேசையா இயேசையா
உம் பிள்ளை நானையா
இயேசையா இயேசையா
உம் பிள்ளை நானையா

நீங்க இல்லாத வாழ்வும் ஒர் வாழ்வாகுமா
உம்மை தேடாத நாளும் ஒர் நாளாகுமா

நீங்க இல்லாத | Neenga Illatha / Neenga Illadha | G. Jacob | Jeyan Venkuzhi | G. Jacob

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!