நன்மைகளின் நாயகனே / Nanmaigalin Naayagane / Nanmaigalin Nayagane / Nanmaikalin Nayakane

நன்மைகளின் நாயகனே / Nanmaigalin Naayagane / Nanmaigalin Nayagane / Nanmaikalin Nayakane

நன்மைகளின் நாயகனே
நன்றி சொல்லி மகிழ்கிறேன்
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே
நன்மைகளின் நாயகனே நன்றி நன்றி ஐயா
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே

1
கடந்த ஆண்டெல்லாம்
கண்மணி போல் காத்தீரே
கடந்த நாட்களெல்லாம்
கண்மணி போல் காத்தீரே

புதிய ஆண்டு தந்து
புதியன செய்பவரே
புதிய நாள் தந்து
புதுமைகள் செய்பவரே

நன்மைகளின் நாயகனே
நன்றி சொல்லி மகிழ்கிறேன்
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே
நன்மைகளின் நாயகனே நன்றி நன்றி ஐயா
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே

2
உமக்காய் காத்திருந்து
புதுபெலன் அடைகின்றேன்
உமக்காய் காத்திருந்து
புதுபெலன் அடைகின்றேன்

உம்மையே பற்றிக் கொண்டு
புதிய மனுஷனானேன்
உம்மையே பற்றிக் கொண்டு
புதிய மனுஷனானேன்

நன்மைகளின் நாயகனே
நன்றி சொல்லி மகிழ்கிறேன்
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே
நன்மைகளின் நாயகனே நன்றி நன்றி ஐயா
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே

3
கர்த்தர் கரம் என்னோடு
இருப்பதை உணர வைத்தீர்
கர்த்தர் கரம் என்னோடு
இருப்பதை உணர வைத்தீர்

அநேகர் அறிக்கையிட
அப்பா நீர் கிருபை செய்தீர்
அநேகர் அறிக்கையிட
அப்பா நீர் கிருபை செய்தீர்

நன்மைகளின் நாயகனே
நன்றி சொல்லி மகிழ்கிறேன்
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே
நன்மைகளின் நாயகனே நன்றி நன்றி ஐயா
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே

4
எனக்கு எதிரானோர்
என் சார்பில் வரவைத்தீர்
எனக்கு எதிரானோர்
என் சார்பில் வரவைத்தீர்

சமாதானம் செய்ய வைத்தீர்
சர்வ வல்லவரே
சமாதானம் செய்ய வைத்தீர்
சர்வ வல்லவரே

நன்மைகளின் நாயகனே
நன்றி சொல்லி மகிழ்கிறேன்
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே
நன்மைகளின் நாயகனே நன்றி நன்றி ஐயா
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே

5
எப்சிபா என்றழைத்து
என்மேலே பிரியமானீர்
எப்சிபா என்றழைத்து
என்மேலே பிரியமானீர்

பியூலா என்றழைத்து
மணமகளாக்கிவிட்டீர்
பியூலா என்றழைத்து
மணமகளாக்கிவிட்டீர்

நன்மைகளின் நாயகனே
நன்றி சொல்லி மகிழ்கிறேன்
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே
நன்மைகளின் நாயகனே நன்றி நன்றி ஐயா
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே

6
ஏசேக்கு சித்னா
இன்றோடு முடிந்தது
ஏசேக்கு சித்னா
இன்றோடு முடிந்தது

ரெகோபோத் தொடங்கியது
தடைகளும் விலகியது
ரெகோபோத் தொடங்கியது
தடைகளும் விலகியது

நன்மைகளின் நாயகனே
நன்றி சொல்லி மகிழ்கிறேன்
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே
நன்மைகளின் நாயகனே நன்றி நன்றி ஐயா
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே

நன்மைகளின் நாயகனே நன்றி நன்றி ஐயா
உண்மையுள்ள தெய்வமே உயிரோடு கலந்தவரே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!