நன்றி சொல்வேன் / Nandri Solven / Nandri Solvaen

நன்றி சொல்வேன் / Nandri Solven / Nandri Solvaen

நான் சிறுமையும் எளிமையும் ஆனவன்
நீர் என்னை கண்ணோக்கி பார்த்தீரே
ஒன்றுக்கும் உதவாத களிமண் நான்
என்னையும் உம் கரம் வணைந்ததே

நான் சிறுமையும் எளிமையும் ஆனவன்
நீர் என்னை கண்ணோக்கி பார்த்தீரே
ஒன்றுக்கும் உதவாத களிமண் நான்
என்னையும் உம் கரம் வணைந்ததே

நன்றி சொல்வேன் என் வாழ்நாளெல்லாம்
ஆராதிப்பேன் உம்மையே
நன்றி சொல்வேன் என் வாழ்நாளெல்லாம்
ஆராதிப்பேன் உம்மையே

நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா

1
நீர் செய்த உபகாரங்கள்
அவை எண்ணி முடியாதவை
நீர் செய்த உபகாரங்கள்
அவை எண்ணி முடியாதவை

எப்படி நன்றி சொல்வேன்
எண்ணில்லா நன்மை செய்தீர்
எப்படி நன்றி சொல்வேன்
எண்ணில்லா நன்மை செய்தீர்

நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா

2
குப்பையில் கிடந்த என்னை
உயர உயர்த்தினீரே
குப்பையில் கிடந்த என்னை
உயர உயர்த்தினீரே

எண்ணையினால் தலையை
அபிஷேகமும் செய்தீரே
எண்ணையினால் தலையை
அபிஷேகமும் செய்தீரே

நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா

3
பெலவீனமான என்னை உந்தன்
பெலத்தால் இடை கட்டினீர்
பெலவீனமான என்னை உந்தன்
பெலத்தால் இடை கட்டினீர்

வழியை செவ்வைப்படுத்தி
சேனைக்குள் பாயச்செய்தீர் என்
வழியை செவ்வைப்படுத்தி
சேனைக்குள் பாயச்செய்தீர்

நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா

நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா
நன்றி நன்றி நன்றி இராஜா

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!