நன்றி சொல்லி பாடுவேன் / Nandri Solli Paaduven / Nandri Solli Paaduvaen

நன்றி சொல்லி பாடுவேன் / Nandri Solli Paaduven / Nandri Solli Paaduvaen

நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே
நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே

நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே
நாதன் இயேசுவைப் போற்றிடுவேன்
நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே
நாதன் இயேசுவைப் போற்றிடுவேன்

நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே அவர்
நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே

1
கடந்த நாட்கள் முழுவதும் என்னை
கண்ணின் மணி போல் காத்தாரே
கடந்த நாட்கள் முழுவதும் என்னை
கண்ணின் மணி போல் காத்தாரே

கரத்தைப் பிடித்துக் கைவிடாமல்
கனிவாய் என்னை நடத்தினாரே
கரத்தைப் பிடித்துக் கைவிடாமல்
கனிவாய் என்னை நடத்தினாரே

நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே அவர்
நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே

நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே
நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே

2
எரிகோ போன்ற எதிர்ப்புகள் எனக்கு
எதிராய் வந்து எழும்பினாலும்
எரிகோ போன்ற எதிர்ப்புகள் எனக்கு
எதிராய் வந்து எழும்பினாலும்

சேனையின் கர்த்தர் என் முன்னே
செல்கிறார் என்று பயப்படேனே
சேனையின் கர்த்தர் என் முன்னே
செல்கிறார் என்று பயப்படேனே

நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே அவர்
நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே

நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே
நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே

3
துன்பங்கள் எந்தன் வாழ்வினிலே
சூழ்ந்து என்னை நெருக்கினாலும்
துன்பங்கள் எந்தன் வாழ்வினிலே
சூழ்ந்து என்னை நெருக்கினாலும்

கன்மலை தேவன் என்னோடு இருக்க
கவலையில்லை என் வாழ்விலே
கன்மலை தேவன் என்னோடு இருக்க
கவலையில்லை என் வாழ்விலே

நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே அவர்
நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே

நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே
நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே

4
மேகங்கள் மீது மன்னவன் இயேசு
வேகம் வருவார் ஆனந்தமே
மேகங்கள் மீது மன்னவன் இயேசு
வேகம் வருவார் ஆனந்தமே

கண்ணீர் துடைந்து பலனைக் கொடுக்க
கர்த்தாதி கர்த்தர் வருகின்றாரே
கண்ணீர் துடைந்து பலனைக் கொடுக்க
கர்த்தாதி கர்த்தர் வருகின்றாரே

நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே அவர்
நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்பவரே

நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே
நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
நாதன் இயேசுவின் நாமத்தையே

நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே
நாதன் இயேசுவைப் போற்றிடுவேன்
நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே
நாதன் இயேசுவைப் போற்றிடுவேன்

நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே
நாதன் இயேசுவைப் போற்றிடுவேன்

நன்றி சொல்லி பாடுவேன் / Nandri Solli Paaduven / Nandri Solli Paaduvaen | Hannah John

நன்றி சொல்லி பாடுவேன் / Nandri Solli Paaduven / Nandri Solli Paaduvaen | Abu Dhabi Assembly of God Church, Abu Dhabi, UAE

நன்றி சொல்லி பாடுவேன் / Nandri Solli Paaduven / Nandri Solli Paaduvaen | IPC Pallavilai, (Indian Pentecostal Church, Pallavilai), Nagercoil, Kanyakumari, Tamil Nadu, India

நன்றி சொல்லி பாடுவேன் / Nandri Solli Paaduven / Nandri Solli Paaduvaen | IPC Pallavilai, (Indian Pentecostal Church, Pallavilai), Nagercoil, Kanyakumari, Tamil Nadu, India

நன்றி சொல்லி பாடுவேன் / Nandri Solli Paaduven / Nandri Solli Paaduvaen | CSI St. Paul’s Church, Mudichur, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!