நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா / Nandri Endru Sollugirom Nadha / Nandri Endru Sollugirom Natha / Nandri Endru Sollukirom Natha / Nandri Yendru Sollugirom Natha

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா / Nandri Endru Sollugirom Nadha / Nandri Endru Sollugirom Natha / Nandri Endru Sollukirom Natha / Nandri Yendru Sollugirom Natha

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா உமக்கு
நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா

நன்றி இயேசு ராஜா
நன்றி இயேசு ராஜா
நன்றி இயேசு ராஜா
நன்றி இயேசு ராஜா

1
கடந்த நாட்கள் காத்தீரே நன்றி ராஜா
கடந்த நாட்கள் காத்தீரே நன்றி ராஜா

புதிய நாளை தந்தீரே நன்றி ராஜா
புதிய நாளை தந்தீரே நன்றி ராஜா

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா

நன்றி இயேசு ராஜா
நன்றி இயேசு ராஜா

2
ஆபத்திலே காத்தீரே நன்றி ராஜா
ஆபத்திலே காத்தீரே நன்றி ராஜா

அதிசயம் செய்தீரே நன்றி ராஜா
அதிசயம் செய்தீரே நன்றி ராஜா

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா

நன்றி இயேசு ராஜா
நன்றி இயேசு ராஜா

3
வாழ்க்கையிலே ஒளி விளக்காய் வந்தீரையா
வாழ்க்கையிலே ஒளி விளக்காய் வந்தீரையா

வார்த்தை என்ற மன்னாவை தந்தீரையா
வார்த்தை என்ற மன்னாவை தந்தீரையா

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா

நன்றி இயேசு ராஜா
நன்றி இயேசு ராஜா

4
அடைக்கலமே கேடயமே நன்றி ராஜா
அடைக்கலமே கேடயமே நன்றி ராஜா

அன்பே என் ஆறுதலே நன்றி ராஜா
அன்பே என் ஆறுதலே நன்றி ராஜா

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா

நன்றி இயேசு ராஜா
நன்றி இயேசு ராஜா

5
தனிமையிலே துணை நின்றீர் நன்றி ராஜா
தனிமையிலே துணை நின்றீர் நன்றி ராஜா

தாயைப் போல தேற்றினீர் நன்றி ராஜா
தாயைப் போல தேற்றினீர் நன்றி ராஜா

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா

நன்றி இயேசு ராஜா
நன்றி இயேசு ராஜா

6
சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கினீரே
சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கினீரே

சுகம் தந்து இதுவரை தாங்கினீரே
சுகம் தந்து இதுவரை தாங்கினீரே

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா

நன்றி இயேசு ராஜா
நன்றி இயேசு ராஜா

7
புது வாழ்வு தந்தீரே நன்றி ராஜா
புது வாழ்வு தந்தீரே நன்றி ராஜா

புதுபெலன் தந்தீரே நன்றி ராஜா
புதுபெலன் தந்தீரே நன்றி ராஜா

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா

நன்றி இயேசு ராஜா
நன்றி இயேசு ராஜா

8
ஊழியம் தந்தீரே நன்றி ராஜா
ஊழியம் தந்தீரே நன்றி ராஜா

உடனிருந்து நடத்தினீரே நன்றி ராஜா
உடனிருந்து நடத்தினீரே நன்றி ராஜா

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா
நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா

நன்றி இயேசு ராஜா
நன்றி இயேசு ராஜா

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா / Nandri Endru Sollugirom Nadha / Nandri Endru Sollugirom Natha / Nandri Endru Sollukirom Natha / Nandri Yendru Sollugirom Natha | SJ Berchmans

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா / Nandri Endru Sollugirom Nadha / Nandri Endru Sollugirom Natha / Nandri Endru Sollukirom Natha / Nandri Yendru Sollugirom Natha | SJ Berchmans

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா / Nandri Endru Sollugirom Nadha / Nandri Endru Sollugirom Natha / Nandri Endru Sollukirom Natha / Nandri Yendru Sollugirom Natha | T Edward Daniel / CSI St. Andrew’s Church in Kundankulam, Tirunelveli, Tamil Nadu, India | SJ Berchmans

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா / Nandri Endru Sollugirom Nadha / Nandri Endru Sollugirom Natha / Nandri Endru Sollukirom Natha / Nandri Yendru Sollugirom Natha | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | SJ Berchmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!