நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா | Nallavare Umakku Nandriyaiyaa / Nallavare Umakku Nandriyaiya

நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா | Nallavare Umakku Nandriyaiyaa / Nallavare Umakku Nandriyaiya

நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா
வல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா
நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா
வல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்
நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்

நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா
வல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா

1
உந்தன் கிருபையினால் உலகில் இன்று வாழ்கிறேன்
உந்தன் கிருபையினால் உலகில் இன்று வாழ்கிறேன்
உத்தமமாய் என்றும் வாழ வேண்டுகின்றேன்
உத்தமமாய் என்றும் வாழ வேண்டுகின்றேன்

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்
நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்

நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா
வல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா

2
எந்தன் சொத்து சுகம் எல்லாம் நீர்தந்தது
எந்தன் சொத்து சுகம் எல்லாம் நீர்தந்தது
எந்தன் சுற்றம் சூழல் எல்லாம் இனிமையானது
எந்தன் சுற்றம் சூழல் எல்லாம் இனிமையானது

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்
நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்

நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா
வல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா

3
குற்றங்கள் குறைகளெல்லாம் தயவாய் மன்னித்தீர்
குற்றங்கள் குறைகளெல்லாம் தயவாய் மன்னித்தீர்
கோடி கோடி ஸ்தோத்திரங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறேன்
கோடி கோடி ஸ்தோத்திரங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறேன்

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்
நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்

நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா
வல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா

4
ஆவியினால் நிரப்பி என்னை பாடவைத்தீர்
ஆவியினால் நிரப்பி என்னை பாடவைத்தீர்
ஆவியினால் துதித்து குதித்து என்னை ஆடவைத்தீர்
ஆவியினால் துதித்து குதித்து என்னை ஆடவைத்தீர்

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்
நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்

நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா
வல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா
நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா
வல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்
நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்
நன்றி நன்றி நன்றி நன்றியென்று சொல்லுகிறேன்
நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து துதிக்கிறேன்

நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா | Nallavare Umakku Nandriyaiyaa / Nallavare Umakku Nandriyaiya | Arunesh, Rohith Fernandes, Beryl Natasha, Clement David | Thomas Athan | Arunesh

நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா | Nallavare Umakku Nandriyaiyaa / Nallavare Umakku Nandriyaiya | Pauline Matthew / New Life Church Dublin, Dublin, Ireland | Arunesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!