நடுக் குளிர் காலம் / Nadu Kulir Kaalam / Nadu Kulir Kalam

நடுக் குளிர் காலம் / Nadu Kulir Kaalam / Nadu Kulir Kalam

1
நடுக் குளிர் காலம்
கடும் வாடையாம்
பனிக்கட்டி போலும்
குளிரும் எல்லாம்
மூடுபனி ராவில்
பெய்து மூடவே
நடுக் குளிர் காலம்
முன்னாளே

2
வான் புவியும் கொள்ளா
ஸ்வாமி ஆளவே
அவர்முன் நில்லாது
அவை நீங்குமே
நடுக் குளிர் காலம்
தெய்வ பாலர்க்கே
மாடு தங்கும் கொட்டில்
போதுமே

3
தூதர் பகல் ராவும்
தாழும் அவர்க்கு
மாதா பால் புல் தாவும்
போதுமானது
கேரூபின் சேராபின்
தாழும் அவர்க்கே
தொழும் ஆடுமாடும்
போதுமே

4
தூதர் தலைத்தூதர்
விண்ணோர் திரளும்
தூய கேரூப் சேராப்
சூழத் தங்கினும்
பாக்கிய கன்னித் தாயே
நேச சிசு தாள்
முக்தி பக்தியோடு
தொழுதாள்

5
ஏழை அடியேனும்
யாது படைப்பேன்
மந்தை மேய்ப்பனாயின்
மறி படைப்பேன்
ஞானி ஆயின் ஞானம்
கொண்டு சேவிப்பேன்
யானோ என்தன் நெஞ்சம்
படைப்பேன்

நடுக் குளிர் காலம் / Nadu Kulir Kaalam / Nadu Kulir Kalam

நடுக் குளிர் காலம் / Nadu Kulir Kaalam / Nadu Kulir Kalam

நடுக் குளிர் காலம் / Nadu Kulir Kaalam / Nadu Kulir Kalam

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!