நானே வழி நானே சத்தியம் / Naane Vazhi Naane Sathiyam / Naane Vazhi Naane Sathyam

நானே வழி நானே சத்தியம் / Naane Vazhi Naane Sathiyam / Naane Vazhi Naane Sathyam

நானே வழி நானே சத்தியம்
நானே ஜீவன் மகனே உனக்கு
நானே வழி நானே சத்தியம்
நானே ஜீவன் மகளே

என்னாலன்றி உனக்கு விடுதலை இல்லை
என்னாலன்றி உனக்கு விடுதலை இல்லை

என்னாலன்றி உனக்கு நிம்மதி இல்லை
என்னாலன்றி உனக்கு நிம்மதி இல்லை

நானே வழி நானே சத்தியம்
நானே ஜீவன் மகனே

அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென்
அல்லேலூயா ஆமென்

1
நான் தருவேன் உனக்கு சமாதானம்
நான் தருவேன் உனக்கு சந்தோஷம்
நான் தருவேன் உனக்கு சமாதானம்
நான் தருவேன் உனக்கு சந்தோஷம்

கலங்காதே என் மகனே
கண்மணி போல் உன்னைக் காத்திடுவேன்
கலங்காதே என் மகளே
கண்மணி போல் உன்னைக் காத்திடுவேன்

நானே வழி நானே சத்தியம்
நானே ஜீவன் மகனே

2
உனக்காக சிலுவையில் நான் மரித்தேன்
உனக்காக திருஇரத்தம் நான் சிந்தினேன்
உனக்காக சிலுவையில் நான் மரித்தேன்
உனக்காக திருஇரத்தம் நான் சிந்தினேன்

என் மகனே வருவாயா
இதயத்தில் இடம் தருவாயா
என் மகளே வருவாயா
இதயத்தில் இடம் தருவாயா

நானே வழி நானே சத்தியம்
நானே ஜீவன் மகனே

3
உனக்காகவே நான் ஜீவிக்கின்றேன்
உன் உள்ளத்தில் வாழ துடிக்கின்றேன்
உனக்காகவே நான் ஜீவிக்கின்றேன்
உன் உள்ளத்தில் வாழ துடிக்கின்றேன்

வருவாயா என் மகனே
இதயத்திலே இடம் தருவாயா

வருவாயா என் மகளே
இதயத்திலே இடம் தருவாயா

நானே வழி நானே சத்தியம்
நானே ஜீவன் மகனே

4
நீ நம்பும் மனிதர் கைவிடலாம்
ஆனால் நான் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டேன்
நீ நம்பும் மனிதர் கைவிடலாம்
ஆனால் நான் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டேன்

கலங்காதே என் மகனே
கண்மணிபோல உன்னைக் காத்திடுவேன்
கலங்காதே என் மகளே
கண்மணிபோல உன்னைக் காத்திடுவேன்

நானே வழி நானே சத்தியம்
நானே ஜீவன் மகனே

அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென்
அல்லேலூயா ஆமென்

நீரே வழி நீரே சத்தியம்
நீரே ஜீவன் இயேசையா

உம்மாலன்றி எனக்கு விடுதலை இல்லை
உம்மாலன்றி எனக்கு நிம்மதி இல்லை

நீரே வழி நீரே சத்தியம்
நீரே ஜீவன் இயேசையா

நான் நம்பும் மனிதர் கைவிடலாம்
ஆனால் நீர் ஒருபோதும் கைவிடமாடீர்

நீரே வழி நீரே சத்தியம்
நீரே ஜீவன் இயேசையா

எனக்காகவே ஜீவிக்கிறீர்
என் உள்ளத்தில் தங்கி நடத்துகிறீர்

நீரே வழி நீரே சத்தியம்
நீரே ஜீவன் இயேசையா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!