நான் மூவரான ஏகரை / Naan Moovaraana Yegarai / Naan Moovarana Yegarai

நான் மூவரான ஏகரை / Naan Moovaraana Yegarai / Naan Moovarana Yegarai

1
நான் மூவரான ஏகரை
இன்றே துதித்தழைக்கிறேன்
திரித்துவர் மா நாமத்தை
என் ஆடையாக அணிந்தேன்

2
மெய் விசுவாசத் திண்மையால்
நித்தியத்திற்காய் அணிந்துள்ளேன்
கிறிஸ்துவின் அவதாரமும்
யோர்தானில் பெற்ற தீட்சையும்
சிலுவை மாண்டு மீட்டதும்
உயிர்த்தெழல் பரமேறுதல்
மா தீர்ப்புநான் பிரசன்னமும்
நான் இன்றென்னில் அணிந்துள்ளேன்

3
கேரூபின் நித்திய நேசமும்
சேராபின் நீங்கா சேவையும்
என்னாதர் கூறும் தீர்ப்புமே
அப்போஸ்தலரின் வேதமே
முன்னோர் கனா தீர்க்கர் கூற்றும்
கன்னியர் தூய நெஞ்சமும்
சான்றோரின் செய்கை சேவையும்
நான் இன்றென்னில் அணிந்துள்ளேன்

4
நடத்த தெய்வ பெலனும்
தற்காத்துக் கேட்டுத் தாங்கிடும்
அவர்கள் காது சத்துவம்
போதிக்க அவர் ஞானமும்
நற்பாதை காட்டும் கரமும்
உரைக்க தெய்வ வார்த்தையும்
பரம சேனை காவலும்
நான் இன்றென்னில் அணிந்துள்ளேன்

5
கிறஸ்தென்னோடும்கிறஸ்தென்னுள்ளும்
கிறிஸ்து முன்னும் கிறிஸ்து பின்னும்
கிறிஸ்து ஆற்றும் கிறிஸ்து தேற்றும்
கிறிஸ்து ஆளும் கிறிஸ்து காரும்
இன்ப நாளும் துன்ப நாளும்
கிறிஸ்து தாங்கும் தொல்லை ஓய்வில்
கிறிஸ்து தாங்கும் நேசர் நெஞ்சில்
நேயர் சேயர் தம்மின் வாயில்

6
நான் மூவரான ஏகரை
இன்றே துதித்தழைக்கிறேன்
திரித்துவர் மா நாமத்தை
என் ஆடையாக அணிந்தேன்
சராசரங்கள் படைத்த
பிதா குமாரன் ஆவியே
ரக்ஷணிய நாதா கிறிஸ்துவே
மா மேன்மை ஸ்தோத்திரம் உமக்கே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!