நான் கலங்கும் போதெல்லாம் / Naan Kalangum Podhelaam / Naan Kalangum Bodhelaam / Naan Kalangum Podhelam / Naan Kalangum Bodhelam

நான் கலங்கும் போதெல்லாம் / Naan Kalangum Podhelaam / Naan Kalangum Bodhelaam / Naan Kalangum Podhelam / Naan Kalangum Bodhelam

1
நான் கலங்கும் போதெல்லாம்
என் கண்ணீர் துடைப்பவர்
நான் உடைந்த போதெல்லாம்
என் காயம் ஆற்றுவார்

நான் கலங்கும் போதெல்லாம்
என் கண்ணீர் துடைப்பவர்
நான் உடைந்த போதெல்லாம்
என் காயம் ஆற்றுவார்

கரை தெரியாத கடலினிலே
நான் மூழ்கித் தவிக்கையிலே
கரை தெரியாத கடலினிலே
நான் மூழ்கித் தவிக்கையிலே

கரை சேர்ப்பேன் என்றவரே
கரம் பிடித்த நாயகரே
கரை சேர்ப்பேன் என்றவரே
கரம் பிடித்த நாயகரே

கரம் பிடித்த நாயகரே
கரம் பிடித்த நாயகரே

நான் கலங்கும் போதெல்லாம்
என் கண்ணீரை துடைப்பவர்
நான் உடைந்த போதெல்லாம்
என் காயம் ஆற்றுவார்

2
நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு
எந்தன் படகில் இயேசு உண்டு
நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு
எந்தன் படகில் இயேசு உண்டு

பாடுகள் எல்லாம் பாடல்களாக
மாற்றிடுவார் என்னை உயர்த்திடுவார்
பாடுகள் எல்லாம் பாடல்களாக
மாற்றிடுவார் என்னை உயர்த்திடுவார்

கரை தெரியாத கடலினிலே
நான் மூழ்கித் தவிக்கையிலே
கரை தெரியாத கடலினிலே
நான் மூழ்கித் தவிக்கையிலே

கரை சேர்ப்பேன் என்றவரே
கரம் பிடித்த நாயகரே
கரை சேர்ப்பேன் என்றவரே
கரம் பிடித்த நாயகரே

கரம் பிடித்த நாயகரே
கரம் பிடித்த நாயகரே

3
நான் கலங்கும் போதெல்லாம்
என் கண்ணீர் துடைப்பவர்
நான் உடைந்த போதெல்லாம்
என் காயம் ஆற்றுவார்

நான் கலங்கும் போதெல்லாம்
என் கண்ணீர் துடைப்பவர்
நான் உடைந்த போதெல்லாம்
என் காயம் ஆற்றுவார்

கரை தெரியாத கடலினிலே
நான் மூழ்கித் தவிக்கையிலே
கரை தெரியாத கடலினிலே
நான் மூழ்கித் தவிக்கையிலே

கரை சேர்ப்பேன் என்றவரே
கரம் பிடித்த நாயகரே
கரை சேர்ப்பேன் என்றவரே
கரம் பிடித்த நாயகரே

கரம் பிடித்த நாயகரே
கரம் பிடித்த நாயகரே

நான் கலங்கும் போதெல்லாம்
என் கண்ணீர் துடைப்பவர்
நான் உடைந்த போதெல்லாம்
என் காயம் ஆற்றுவார்

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!