நாதா ஜீவன் சுகம் தந்தீர் / Naadhaa Jeevan Sugam Thandheer / Naathaa Jeevan Sugam Thantheer / Nadhaa Jeevan Sugam Thandheer / Nathaa Jeevan Sugam Thantheer

நாதா ஜீவன் சுகம் தந்தீர் / Naadhaa Jeevan Sugam Thandheer / Naathaa Jeevan Sugam Thantheer / Nadhaa Jeevan Sugam Thandheer / Nathaa Jeevan Sugam Thantheer

1   
நாதா ஜீவன் சுகம் தந்தீர்
நாடி வந்த மாந்தர்க்கு
இன்றும் ஜீவன் சுகம் ஈவீர்
நோயால் வாடுவோருக்கு
நாதா உம்மைப் பணிவோம்
பாதம் வீழ்ந்து கெஞ்சுவோம்

2   
ஆவலாய் சிகிச்சை நாடி
சாவோர் பிணியாளிகள்
வைத்தியர் சகாயர் தேடி
வருவாரே ஏழைகள்
நாதா சுகம் அருள்வீர்
பாதம் வீழ்ந்தோர் ரட்சிப்பீர்

3   
ஐயா தொண்டர் ஆணும் பெண்ணும்
கையால் உள்ளத்தாலுமே
பாசம் அநுதாபத்தோடும்
பாரம் நீக்கச் செய்யுமே
நாதா ஜெபம் படைப்போம்
பாதம் வீழ்ந்து கெஞ்சுவோம்

4   
பாவம் நோயும் சாவும் நீங்கும்
யாவும் செய் உம் தயவால்
பாடுற்றோராம் மாந்தர் யாரும்
பக்த கோடி ஆவதால்
நாதர் ஆசனம் முன்னாய்
பாதம் வீழ்வார் பக்தியாய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!