மீண்டும் கட்டுகிறீர் | Meendum Kattugireer

மீண்டும் கட்டுகிறீர் | Meendum Kattugireer

உந்தன் பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருந்து
நீர் செய்யும் யுத்தம் காண்பேன்
உந்தன் பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருந்து
நீர் செய்யும் யுத்தம் காண்பேன்

என் பெலத்தினால் ஒன்றும் ஆகாது
என் சுயத்தினால் ஒன்றும் நடக்காது
என் பெலத்தினால் ஒன்றும் ஆகாது
என் சுயத்தினால் ஒன்றும் நடக்காது

உந்தன் பிரசன்னத்தால் கூடுமே
உந்தன் பிரசன்னத்தால் கூடுமே

யெகோவா ஓசேனு
என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர்
யெகோவா சபையோத்
என்னை ஆளுகை செய்கிறீர்

யெகோவா ஓசேனு
என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர்
யெகோவா சபையோத்
என்னை ஆளுகை செய்கிறீர்

நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே
என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே
நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே
என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே

1
உம் வல்லமைக்கு முன்பாய்
ஒன்றும் நிற்பதில்லை
உம் மகத்துவத்திற்கு முடிவு
என்றும் இல்லை

உம் வல்லமைக்கு முன்பாய்
ஒன்றும் நிற்பதில்லை
உம் மகத்துவத்திற்கு முடிவு
என்றும் இல்லை

யெகோவா ஓசேனு
என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர்
யெகோவா சபையோத்
என்னை ஆளுகை செய்கிறீர்

யெகோவா ஓசேனு
என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர்
யெகோவா சபையோத்
என்னை ஆளுகை செய்கிறீர்

நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே
என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே
நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே
என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே

2
மலைகள் பர்வதங்கள்
மெழுகு போல உருகும்
தடைகள் ஒவ்வொன்றாய்
என் மேலிருந்து விலகும்

மலைகள் பர்வதங்கள்
மெழுகு போல உருகும்
தடைகள் ஒவ்வொன்றாய்
என் மேலிருந்து விலகும்

யெகோவா ஓசேனு
என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர்
யெகோவா சபையோத்
என்னை ஆளுகை செய்கிறீர்

யெகோவா ஓசேனு
என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர்
யெகோவா சபையோத்
என்னை ஆளுகை செய்கிறீர்

நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே
என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே
நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே
என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே

உயிரே உறவே வாருமே
என்னை ஆளுகை செய்யுமே
உயிரே உறவே வாருமே
இயேசுவே ஆளுகை செய்யுமே

உயிரே உறவே வாருமே
இயேசுவே ஆளுகை செய்யுமே
உயிரே உறவே வாருமே
இயேசுவே ஆளுகை செய்யுமே

யெகோவா ஓசேனு
என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர்
யெகோவா சபையோத்
என்னை ஆளுகை செய்கிறீர்

யெகோவா ஓசேனு
என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர்
யெகோவா சபையோத்
என்னை ஆளுகை செய்கிறீர்

நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே
என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே
நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே
என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே

மீண்டும் கட்டுகிறீர் | Meendum Kattugireer | Benny Joshua, Naomi Viola | Isaac D. | Benny Joshua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!