மரித்தாரே என் ஆண்டவர் / Mariththaarae En Aandavar / Mariththaarae En Andavar / Marithaarae En Aandavar / Marithaarae En Andavar / Mariththarae En Aandavar / Mariththarae En Andavar / Maritharae En Aandavar / Maritharae En Andavar

மரித்தாரே என் ஆண்டவர் / Mariththaarae En Aandavar / Mariththaarae En Andavar / Marithaarae En Aandavar / Marithaarae En Andavar / Mariththarae En Aandavar / Mariththarae En Andavar / Maritharae En Aandavar / Maritharae En Andavar

1   
மரித்தாரே என் ஆண்டவர்
சிலுவையில்தானே
மரித்தாரே என் ரட்சகர்
ஆ எனக்காகவே

2   
சிலுவைமீது ஜீவனை
என் மீட்பர் விட்டாரே
எனக்குத்தான் இப்பலியை
செலுத்தி மாண்டாரே

3   
நான் எண்ணி எண்ணி வருகில்
என் நேசம் ஊக்கமாய்
கொழுந்து விட்டேன் நெஞ்சத்தில்
எரியும் பக்தியாய்

4   
என் மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துதாம்
இவ்வருள் செய்தாரே
நான் என்ன பதில் செய்யலாம்
ஈடொன்றுமில்லையே

5   
என் தேகம் செல்வம் சுகமும்
என் ஜீவன் யாவுமே
சுகந்த பலியாகவும்
படைப்பேன் இயேசுவே

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!