மறவேன் மறவேன் | Maraven Maraven

மறவேன் மறவேன் | Maraven Maraven

தாயின் வயிற்றில் தோன்றின நாள் முதல்
என்னை ஏந்தி சுமந்து காத்த தேவனே
உம் உள்ளங்கைகளில் என்னை வரைந்து
உன்தன் கண்மணி போலென்னை காக்கின்றீர்

தாயின் வயிற்றில் தோன்றின நாள் முதல்
என்னை ஏந்தி சுமந்து காத்த தேவனே
உம் உள்ளங்கைகளில் என்னை வரைந்து
உன்தன் கண்மணி போலென்னை காக்கின்றீர்

மறவேன் மறவேன் நீர் செய்த நன்மைகள்
துதிப்பேன் துதிப்பேன் என் முழு இதயத்தோடு
மறவேன் மறவேன் நீர் செய்த நன்மைகள்
துதிப்பேன் துதிப்பேன் என் முழு இதயத்தோடு

என் கர்த்தர் நல்லவர் மிக மிக நல்லவர்
என்னை விசாரிக்கும் நல் தகப்பனவர்
என் கர்த்தர் நல்லவர் மிக மிக நல்லவர்
என்னை விசாரிக்கும் நல் தகப்பனவர்

1
வெள்ளம் போல் சத்ரு எதிர்த்து வந்தாலும்
ஆவியானவர் எனக்காய் கொடியேற்றுவீர்
இதுவரை உதவி செய்த நேசரே
இனியும் உதவி செய்ய வல்லவரே

வெள்ளம் போல் சத்ரு எதிர்த்து வந்தாலும் தேவ
ஆவியானவர் எனக்காய் கொடியேற்றுவீர்
இதுவரை உதவி செய்த நேசரே
இனியும் உதவி செய்ய வல்லவரே

மறவேன் மறவேன் நீர் செய்த நன்மைகள்
துதிப்பேன் துதிப்பேன் என் முழு இதயத்தோடு
மறவேன் மறவேன் நீர் செய்த நன்மைகள்
துதிப்பேன் துதிப்பேன் என் முழு இதயத்தோடு

என் கர்த்தர் நல்லவர் மிக மிக நல்லவர்
என்னை விசாரிக்கும் நல் தகப்பனவர்
என் கர்த்தர் நல்லவர் மிக மிக நல்லவர்
என்னை விசாரிக்கும் நல் தகப்பனவர்

2
பகைஞர் எதிரே எனக்கு ஓர் பந்தி
ஆயத்தம் செய்த சர்வ வல்லவரே
எண்ணையால் என்னை அபிஷேகம் செய்து
என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிய செய்கிகின்றீர்

பகைஞர் எதிரே எனக்கு ஓர் பந்தி
ஆயத்தம் செய்த சர்வ வல்லவரே
எண்ணையால் என்னை அபிஷேகம் செய்து
என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிய செய்கிகின்றீர்

மறவேன் மறவேன் நீர் செய்த நன்மைகள்
துதிப்பேன் துதிப்பேன் என் முழு இதயத்தோடு
மறவேன் மறவேன் நீர் செய்த நன்மைகள்
துதிப்பேன் துதிப்பேன் என் முழு இதயத்தோடு

என் கர்த்தர் நல்லவர் மிக மிக நல்லவர்
என்னை விசாரிக்கும் நல் தகப்பனவர்
என் கர்த்தர் நல்லவர் மிக மிக நல்லவர்
என்னை விசாரிக்கும் நல் தகப்பனவர்

தாயின் வயிற்றில் தோன்றின நாள் முதல்
என்னை ஏந்தி சுமந்து காத்த தேவனே
உம் உள்ளங்கைகளில் என்னை வரைந்து
உன்தன் கண்மணி போலென்னை காக்கின்றீர்

தாயின் வயிற்றில் தோன்றின நாள் முதல்
என்னை ஏந்தி சுமந்து காத்த தேவனே
உம் உள்ளங்கைகளில் என்னை வரைந்து
உன்தன் கண்மணி போலென்னை காக்கின்றீர்

மறவேன் மறவேன் நீர் செய்த நன்மைகள்
துதிப்பேன் துதிப்பேன் என் முழு இதயத்தோடு
மறவேன் மறவேன் நீர் செய்த நன்மைகள்
துதிப்பேன் துதிப்பேன் என் முழு இதயத்தோடு

என் கர்த்தர் நல்லவர் மிக மிக நல்லவர்
என்னை விசாரிக்கும் நல் தகப்பனவர்
என் கர்த்தர் நல்லவர் மிக மிக நல்லவர்
என்னை விசாரிக்கும் நல் தகப்பனவர்

என்னை விசாரிக்கும் நல் தகப்பனவர்
என்னை விசாரிக்கும் நல் தகப்பனவர்

மறவேன் மறவேன் | Maraven Maraven | Robert Solomon, Albert Solomon, Grace Of Jesus Team (GOJ Team),
Phebe George, Rachel Biju, Grace Eunice, Johnson, Biju Abraham | Vinny Allegro | Robert Solomon

மறவேன் மறவேன் | Maraven Maraven | Matthew / New Life Church Dublin, Dublin, Ireland | Robert Solomon

மறவேன் மறவேன் | Maraven Maraven | Rhema Faith AG Church, Bengaluru (Bangalore), Karnataka, India | Robert Solomon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!