மறவாதவர் | Maravathavar / Maravadhavar / Maravaathavar / Maravaadhavar

மறவாதவர் | Maravathavar / Maravadhavar / Maravaathavar / Maravaadhavar

மறவாதவர் கைவிடாதவர்
என்னை தம் உள்ளங்கையில்
வரைந்து வைத்தவர்

மறவாதவர் கைவிடாதவர்
என்னை தம் உள்ளங்கையில்
வரைந்து வைத்தவர்

உம் அன்பொன்றே மாறாதையா
உம் அன்பொன்றே மறையாதையா
உம் அன்பொன்றே மாறாதையா
உம் அன்பொன்றே மறையாதையா

உங்க அன்பில் மூழ்கனும்
உம் நிழலில் மறையனும்
உங்க அன்பில் மூழ்கனும்
உம் நிழலில் மறையனும்

1
தீங்கு நாளில் என்னை கூடார மறைவில்
ஒளித்தென்னை பாதுகாத்து கன்மலையில் நிறுத்தினீர்
தீங்கு நாளில் என்னை கூடார மறைவில்
ஒளித்தென்னை பாதுகாத்து கன்மலையில் நிறுத்தினீர்

ஆனந்த பலிகளை செலுத்தி
கர்த்தரை நான் பாடிடுவேன்
ஆனந்த பலிகளை செலுத்தி
கர்த்தரை நான் பாடிடுவேன்

எனக்காய் யாவும் செய்து முடிக்கும்
அன்பை நான் துதித்திடுவேன்
எனக்காய் யாவும் செய்து முடிக்கும்
அன்பை நான் துதித்திடுவேன்

உங்க அன்பில் மூழ்கனும்
உம் நிழலில் மறையனும்
உங்க அன்பில் மூழ்கனும்
உம் நிழலில் மறையனும்

2
கர்த்தாவே நீர் என்னை
ஆராய்ந்து அறிகிறீர்
என் நினைவும் என் வழியும்
உமக்கு மறைவாக இல்லையே

கர்த்தாவே நீர் என்னை
ஆராய்ந்து அறிகிறீர்
என் நினைவும் என் வழியும்
உமக்கு மறைவாக இல்லையே

உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாய்
எங்கே நான் போவேனோ
உம்முடைய சமுகத்தை விட்டு
எங்கே நான் ஓடிடுவேன்

எங்கும் நிறைந்த ஏலோஹிம் நீர்
உம் அன்பில் மகிழ்ந்திடுவேன்
எங்கும் நிறைந்த ஏலோஹிம் நீர்
உம் அன்பில் மகிழ்ந்திடுவேன்

உங்க அன்பில் மூழ்கனும்
உம் நிழலில் மறையனும்
உங்க அன்பில் மூழ்கனும்
உம் நிழலில் மறையனும்

மறவாதவர் | Maravathavar / Maravadhavar / Maravaathavar / Maravaadhavar | David Vijaykanth, Jacinth David, Karen Olivia David | Giftson Durai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!