மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya

மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya

மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்
மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்

இரவும் பகலும் எனை நினைத்து
இதுவரை நடத்தினீரே
இரவும் பகலும் எனை நினைத்து
இதுவரை நடத்தினீரே

நன்றி நன்றி ஐயா ஆ ஆ
கோடி கோடி நன்றி ஐயா
நன்றி நன்றி ஐயா ஆ ஆ
கோடி கோடி நன்றி ஐயா

மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்
மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்

1
எபிநேசர் நீர்தானையா
இதுவரை உதவினீரே
எபிநேசர் நீர்தானையா
இதுவரை உதவினீரே

எல்ரோயீ எல்ரோயீ என்னையும் கண்டீரே
எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன்
எல்ரோயீ எல்ரோயீ என்னையும் கண்டீரே
எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன்

நன்றி நன்றி ஐயா ஆ ஆ
கோடி கோடி நன்றி ஐயா
நன்றி நன்றி ஐயா ஆ ஆ
கோடி கோடி நன்றி ஐயா

மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்
மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்

2
பெலவீன நேரங்களில்
பெலன் தந்தீரையா
பெலவீன நேரங்களில்
பெலன் தந்தீரையா

சுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமானேன்
என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே
சுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமானேன்
என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே

நன்றி நன்றி ஐயா ஆ ஆ
கோடி கோடி நன்றி ஐயா
நன்றி நன்றி ஐயா ஆ ஆ
கோடி கோடி நன்றி ஐயா

மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்
மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்

3
தடைகளை உடைத்தீரையா
தள்ளாடவிடவில்லையே
தடைகளை உடைத்தீரையா
தள்ளாடவிடவில்லையே

சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம்
தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே
சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம்
தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே

நன்றி நன்றி ஐயா ஆ ஆ
கோடி கோடி நன்றி ஐயா
நன்றி நன்றி ஐயா ஆ ஆ
கோடி கோடி நன்றி ஐயா

மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்
மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்

4
குறைவுகள் அனைத்தையுமே
மகிமையிலே நிறைவாக்கினீரே என்
குறைவுகள் அனைத்தையுமே
மகிமையிலே நிறைவாக்கினீரே

ஊழியம் செய்வதற்கு போதுமான பணம் தந்து
மீதம் மீதம் எடுக்கச் செய்தீர்
ஊழியம் செய்வதற்கு போதுமான பணம் தந்து
மீதம் மீதம் எடுக்கச் செய்தீர்

நன்றி நன்றி ஐயா ஆ ஆ
கோடி கோடி நன்றி ஐயா
நன்றி நன்றி ஐயா ஆ ஆ
கோடி கோடி நன்றி ஐயா

மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்
மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்

மறவாமல் நினைத்தீரையா
மனதார நன்றி சொல்வேன்

மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya | Ben Samuel | S. J. Berchmans

மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya | Svaniya Niroj | S. J. Berchmans

மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya | Kirubaharan Balachandar | S. J. Berchmans

மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya | Jonal | S. J. Berchmans

மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya | Japho, Japhiya | S. J. Berchmans

மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya | K. K. Lovisha | S. J. Berchmans

மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya

மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya | Vinodh | S. J. Berchmans

மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya | Gabriel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India | S. J. Berchmans

மறவாமல் நினைத்தீரையா / Maravaamal Ninaiththeeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiyaa / Maravaamal Ninaitheeraiya / Maravamal Nenaitheeriya | Dholin / Crown of Life Church, Karungal, Kanyakumari, Tamil Nadu, India | S. J. Berchmans

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!