மண்ணிலே பாவத்தினால் | Mannilae Paavathinaal / Mannilae Pavathinaal / Mannilae Paavaththinaal / Mannilae Pavaththinaal / Mannile Paavathinaal / Mannile Pavathinaal / Mannile Paavaththinaal / Mannile Pavaththinaal

மண்ணிலே பாவத்தினால் | Mannilae Paavathinaal / Mannilae Pavathinaal / Mannilae Paavaththinaal / Mannilae Pavaththinaal / Mannile Paavathinaal / Mannile Pavathinaal / Mannile Paavaththinaal / Mannile Pavaththinaal

மண்ணிலே பாவத்தினால்
உதித்து வந்த பாவி யான்
மதலையான நாள் துவங்கி
வன்பிலே நடந்த நான்
கண்ணினாலே செய்த பாவம்
எண்ணினாலும் முடியுமோ
காதோடை பொறிவினை
கணக்கினை கடந்ததே

பொன்னை நாடும் ஆசையும்
பொருளை நாடும் ஆசையும்
பூமி தேடும் ஆசையும்
சீமை தேடும் ஆசையும்
கன்னி மாந்தர் ஆசையும்
காம லீலை ஆசையும்
கற்புலங்கள் ஐந்ததின்
கணக்கில்லாத ஆசையும்

வஞ்ச மிஞ்சு பஞ்ச பாவி
நெஞ்சில் அன்பில்லாதவன்
வானவன் உரைத்த பத்து
மறைதனை மறுத்தவன்
தஞ்சமென் றடைந்த பேரை
தள்ளி விட்ட பாதகன்
தன்ம நீதி நியாயமும்
தவத்தையும் மறந்தவன்

மண்ணிலே பாவத்தினால் | Mannilae Paavathinaal / Mannilae Pavathinaal / Mannilae Paavaththinaal / Mannilae Pavaththinaal / Mannile Paavathinaal / Mannile Pavathinaal / Mannile Paavaththinaal / Mannile Pavaththinaal | Sarah Martin | A. Christiyaan Kutti | Vedanayagam Sastriar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!