மங்களம் மங்களம் மங்களமே / Mangalam Mangalam Mangalamae / Mangalam Mangalam Mangalame

மங்களம் மங்களம் மங்களமே / Mangalam Mangalam Mangalamae / Mangalam Mangalam Mangalame

மங்களம் மங்களம் மங்களமே
மங்களம் மங்களம் மங்களமே
மங்களம் மங்களம் மங்களமே

1
மணமக்கள் மாண்புரவே
மணவாழ்வு இன்புரவே
மணமக்கள் மாண்புரவே
மணவாழ்வு இன்புரவே
மணவாளன் இயேசுவின்
மாசில்லா ஆசியால்
மணமக்கள் இணைந்திடவே
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ

மங்களம் மங்களம் மங்களமே
மங்களம் மங்களம் மங்களமே
மங்களம் மங்களம் மங்களமே

2
ஆதாமும் ஏவாளோடும்
ஆபிரகாம் சாராளோடும்
ஆதியில் ஆண்டவன்
அனாதி திட்டம்போல்
ஆண்பெண்ணும் சேர்ந்திடவே
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ

மங்களம் மங்களம் மங்களமே
மங்களம் மங்களம் மங்களமே
மங்களம் மங்களம் மங்களமே

3
இல்லறம் நிலங்கிடவே
நல்லறம்  தொலங்கிடவே
வல்லவன் வான்பதன்
வழிகாட்டும் வார்த்தையில்
பல்லாண்டு வாழ்ந்திடவே
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ

மங்களம் மங்களம் மங்களமே
மங்களம் மங்களம் மங்களமே
மங்களம் மங்களம் மங்களமே

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!