மனதுருகி சுகம் தருபவரே | Manathurugi Sugam Tharubavare / Manadhurugi Sugam Tharubavare

மனதுருகி சுகம் தருபவரே | Manathurugi Sugam Tharubavare / Manadhurugi Sugam Tharubavare

மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே
மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே

தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உன் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்
தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உன் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்

மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே

1
வியாதிகளை சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தீரே
வியாதிகளை சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தீரே
நீர் சுமந்த வியாதிகளை நானும் சுமக்க வேண்டுமா
நீர் சுமந்த வியாதிகளை நானும் சுமக்க வேண்டுமா

இப்ப தொடுங்க இயேசுவே சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லுமே வியாதி விலகுமே
இப்ப தொடுங்க இயேசுவே சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லுமே வியாதி விலகுமே

இயேசையா இயேசையா இயேசையா
இயேசையா இயேசையா இயேசையா

மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே

2
வேதனை நீங்கி சுகமாய் இரு என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லுமே
வேதனை நீங்கி சுகமாய் இரு என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லுமே
பெலவீனத்தில் உம் பெலனே பூரணமாய் விளங்குமே
பெலவீனத்தில் உம் பெலனே பூரணமாய் விளங்குமே

இப்ப தொடுங்க இயேசுவே சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லுமே வியாதி விலகுமே
இப்ப தொடுங்க இயேசுவே சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லுமே வியாதி விலகுமே

இயேசையா இயேசையா இயேசையா
இயேசையா இயேசையா இயேசையா

மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே

3
உன்னை விட்டு சகல நோய்களையும் விலக்கிடுவேன் என்றீரே
உன்னை விட்டு சகல நோய்களையும் விலக்கிடுவேன் என்றீரே
உம்மாலே சுகமாக்க முடியா வியாதி இல்லையே
உம்மாலே சுகமாக்க முடியா வியாதி இல்லையே

இப்ப தொடுங்க இயேசுவே சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லுமே வியாதி விலகுமே
இப்ப தொடுங்க இயேசுவே சுகம் அடைவோமே
ஒரு வார்த்தை சொல்லுமே வியாதி விலகுமே

இயேசையா இயேசையா இயேசையா
இயேசையா இயேசையா இயேசையா

மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே
மனதுருகி சுகம் தருபவரே
வைத்தியரே என் இயேசுவே

தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உன் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்
தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உன் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்

தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உன் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்
தழும்புகளால் குணம் ஆகிறோம்
உன் காயங்களால் சுகம் ஆகிறோம்

மனதுருகி சுகம் தருபவரே | Manathurugi Sugam Tharubavare / Manadhurugi Sugam Tharubavare | SJC Selvakumar

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!