மனசே மனசே | Manasae Manasae / Manase Manase

மனசே மனசே | Manasae Manasae / Manase Manase

எந்தன் நேசர் இயேசு ஒருவரே
என் பாசத்துக்குரியவர் நீர் மட்டும் தானே

உலகம் காட்டும் நண்பர் கூட்டம்
ஒரு நாள் என்னை விட்டு பிரியும்
என் தாயும் தகப்பன் காட்டும் நேசம்
என்னை விட்டு அகன்று போகும்

உலகம் காட்டும் நண்பர் கூட்டம்
ஒரு நாள் என்னை விட்டு பிரியும்
என் தாயும் தகப்பன் காட்டும் நேசம்
என்னை விட்டு அகன்று போகும்

ஆனால் மாறாத மறையாத பிரியாத நேசர்
அவர் மட்டும் தானே
அவர் மட்டும் தானே

எந்தன் மனசே மனசே
எந்தன் மனசே மனசே
உன் நேசர் இயேசு ஒருவரே

எந்தன் உயிரே உயிரே
எந்தன் உயிரே உயிரே
உனக்கெல்லாம் இயேசு ஒருவரே

1
வாலிபம் மறையும் அதின் இன்பமெல்லாம் மறையும்
வாலிபம் மறையும் அதின் இன்பமெல்லாம் மறையும்
பட்டம் பதவி பணம் புகழ் எல்லாமும் மறையும்
பட்டம் பதவி பணம் புகழ் எல்லாமும் மறையும்

மறைந்து போகும் அன்புக்காக
மாறாத உம் நேசம்
என் வாழ்வில் தொலைப்பேனோ ஓ ஓ ஓஹோ
உயிர் போனாலும் தொலைக்கமாட்டேனே
உயிர் போனாலும் தொலைக்கமாட்டேனே

எந்தன் மனசே மனசே
எந்தன் மனசே மனசே
உன் நேசர் இயேசு ஒருவரே

எந்தன் உயிரே உயிரே
எந்தன் உயிரே உயிரே
உனக்கெல்லாம் இயேசு ஒருவரே

2
மாயையான உலகத்தில் உமதன்பு போதுமே
மாயையான உலகத்தில் உமதன்பு போதுமே
உலகத்தின் அன்பும் ஆசைகள் எதுவும் வேண்டாமே
உலகத்தின் அன்பும் ஆசைகள் எதுவும் வேண்டாமே

எனதாசை நான் அழித்து
உமதாசை நிறைவேற்றிட
என்னை இன்று தந்தேனே ஏ ஏ ஏஹே
மணவாளன் நீர் அல்லவோ என்
மணவாளன் நீர் அல்லவோ

எந்தன் மனசே மனசே
எந்தன் மனசே மனசே
உன் நேசர் இயேசு ஒருவரே

எந்தன் உயிரே உயிரே
எந்தன் உயிரே உயிரே
உனக்கெல்லாம் இயேசு ஒருவரே

எந்தன் மணவாளனே
உம் மார்பில் சாய்ந்தே
உம்மோடு உறவாடுவேனே

எந்தன் உயிரே உயிரே
உயிரில் கலந்த உறவே
உம்மோடு தான் என்றும் இருப்பேன்

எந்தன் மணவாளனே
உம் மார்பில் சாய்ந்தே
உம்மோடு உறவாடுவேனே

எந்தன் உயிரே உயிரே
உயிரில் கலந்த உறவே
உம்மோடு தான் என்றும் இருப்பேன்

மனசே மனசே | Manasae Manasae / Manase Manase | Anentia Pravin | Isaac D. | Anentia Pravin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!