மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum

5
(10)

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum

மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்
மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்

அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே
அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே

மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்
மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்

அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே
அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே

மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்
மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்

அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே
அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே

1
என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர்
என்னை ஒருபோதும் கைவிடாத சிநேகிதர்
என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர்
என்னை ஒருபோதும் கைவிடாத சிநேகிதர்

எனக்காக ஜீவன் தந்த இரட்சகர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்
எனக்காக ஜீவன் தந்த இரட்சகர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்

மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்
மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்

அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே
அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே

2
யெகோவா நிசி எந்தன் ஜெயமானவர்
யெகோவா ஷம்மா என்னோடு இருப்பவர்
யெகோவா நிசி எந்தன் ஜெயமானவர்
யெகோவா ஷம்மா என்னோடு இருப்பவர்

என் வாழ்வில் நம்பிக்கையானவர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்
என் வாழ்வில் நம்பிக்கையானவர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்

மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்
மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்

அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே
அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே

3
யெகோவா ராப்பா எந்தன் சுகமானவர்
யெகோவா ரூவா எந்தன் மேய்ப்பரானவர்
யெகோவா ராப்பா எந்தன் சுகமானவர்
யெகோவா ரூவா எந்தன் மேய்ப்பரானவர்

வழுவாமல் என்னை என்றும் காப்பவர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்
வழுவாமல் என்னை என்றும் காப்பவர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்

மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்
மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்

அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே
அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே

என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர்
என்னை ஒருபோதும் கைவிடாத சிநேகிதர்
என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர்
என்னை ஒருபோதும் கைவிடாத சிநேகிதர்

எனக்காக ஜீவன் தந்த இரட்சகர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்
எனக்காக ஜீவன் தந்த இரட்சகர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்

மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்
மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்

அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே
அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே

யெகோவா நிசி எந்தன் ஜெயமானவர்
யெகோவா ஷம்மா என்னோடு இருப்பவர்
யெகோவா நிசி எந்தன் ஜெயமானவர்
யெகோவா ஷம்மா என்னோடு இருப்பவர்

என் வாழ்வில் நம்பிக்கையானவர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்
என் வாழ்வில் நம்பிக்கையானவர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்

மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்
மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்

அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே
அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே

யெகோவா ராப்பா எந்தன் சுகமானவர்
யெகோவா ரூவா எந்தன் மேய்ப்பரானவர்
யெகோவா ராப்பா எந்தன் சுகமானவர்
யெகோவா ரூவா எந்தன் மேய்ப்பரானவர்

வழுவாமல் என்னை என்றும் காப்பவர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்
வழுவாமல் என்னை என்றும் காப்பவர்
என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர்

மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்
மலைகள் விலகிப்போனலும்
பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும்

அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே
அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே

அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே
அவர் கிருபை அவர் இரக்கம்
மாறாது எந்தன் வாழ்விலே

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum | Robert Solomon | Alwyn M. Alex

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Robert Solomon

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Robert Solomon

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum | Jeevan E. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Samuel Robert

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum | Dholin / Crown of Life Church, Karungal, Kanyakumari, Tamil Nadu, India | Robert Solomon

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum | Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India | Robert Solomon

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum |
Isaac Livingstone | Robert Solomon

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum |
Aaron Kameshwaran | Robert Solomon

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum |
Jeby Israel | Robert Solomon

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum | Joshua G. Job | Robert Solomon

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum | Alwin Thomas | Robert Solomon

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum | Joel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India | Robert Solomon

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum | Jechoniah Swarnaraj / Blessing Centre AG (BCAG), Church, Villivakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Robert Solomon

மலைகள் விலகிப்போனலும் / Malaigal Vilagi Ponaalum / Malaigal Vilagi Ponalum | Jeevan E. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Samuel Robert

Did you like this?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: , ,


Thank You for Supporting Us to Support You!
Don`t copy text!