மகிழ் கர்த்தாவின் மந்தையே / Magil Karththaavin Mandhaiye / Magizh Karththaavin Mandhaiye / Magil Karthaavin Mandhaiye / Magizh Karthaavin Mandhaiye

மகிழ் கர்த்தாவின் மந்தையே / Magil Karththaavin Mandhaiye / Magizh Karththaavin Mandhaiye / Magil Karthaavin Mandhaiye / Magizh Karthaavin Mandhaiye

1

மகிழ் கர்த்தாவின் மந்தையே
இதோ கெம்பீரத்துடனே
பரத்துக்குள் அதிபதி
எழுந்து போனதால் துதி

2   
விண்ணோர் குழாம் மகிழ்ச்சியாய்
கொண்டாடி மா வணக்கமாய்
பணிந்து இயேசு ஸ்வாமிக்கு
ஆராதனை செலுத்திற்று

3   
கர்த்தாதி கர்த்தர் நமக்கு
தலைவரானார் என்பது
பரத்தின் தூதருக்கெல்லாம்
விசேஷித்த சந்தோஷமாம்

4   
ஆ இயேசு தெய்வ மைந்தனே
கர்த்தா பர்த்தா முதல்வரே
அடியார் நெஞ்சு உமக்கு
என்றும் ஆதீனம் ஆனது

5   
விண்ணோரைப் போல் மண்ணோர்களே
நம் ஆண்டவரை என்றுமே
அன்பாகக் கூடிப் பாடுங்கள்
அவரின் மேன்மை கூறுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!