மாசில்லாமல் தூயதான / Maasillaamal Thuyadhaana / Masillamal Thuyadhana / Maasillaamal Thuyathaana / Masillamal Thuyathana

மாசில்லாமல் தூயதான / Maasillaamal Thuyadhaana / Masillamal Thuyadhana / Maasillaamal Thuyathaana / Masillamal Thuyathana

1     
மாசில்லாமல் தூயதான
பளிங்கிலேயும் தெளிவான
சுத்தாங்க ஊற்றே இயேசுவே
கேரூபீங்கள் தூய சீரின்
பிரகாசம் யாவுந் தேவரீரின்
முன்பாக மங்கிப்போகுதே
என் பாவத்தின் இருள்
அனைத்தும் உமக்குள்
தொலையட்டும்
ஆ இயேசுவே நான் உமக்கே
ஒப்பாய் சுத்தாங்கமாகவும்

2         
மனசார சாவுமட்டும்
பிதாவின் சித்தமே ஆகட்டும்
என்றீர் அமர்ந்த இயேசுவே
என் மனமும் தெய்வ சித்தம்
என் நன்மை என்றதற்கு நித்தம்
கீழ்ப்பட்டடங்க உம்மையே
பின்பற்ற தேவரீர்
சகாயம்பண்ணுவீர்
எந்நோவிலும்
என் இயேசுவே நான் உமக்கே
ஒப்பாய் அமர்ந்திருக்கவும்

3        
ராப்பகல் உறக்கமற்று
நல்மேய்ப்பராய்ப் பிரயாசப்பட்டு
நன்றாய் விழித்தீர் இயேசுவே
நித்தம் நித்தமும் போதித்தீர்
மங்கா வெளிச்சக் கண்ணனே
விழித்துக் கெஞ்சவே
நான் உம்மிடத்திலே
படிக்கட்டும்
ஆ இயேசுவே நான்உமக்கே
ஒப்பாய்விழித்திருக்கவும்

(2-ஆம் பாகம்)

1         
நீர் நிறைந்த நேசமுள்ளோர்
எல்லாரின் மேலும் தயவுள்ளோர்
மகா அன்புள்ள இயேசுவே
உம்மால் தீயோர் பேரிலேயும்
பகல் உதிக்கும் மாரிபெய்யும்
பெரிய உபகாரியே
ஆ இந்த உமது
குணம் என் மனது
அடையட்டும்
என் இயேசுவே நான் உமக்கே
ஒப்பாய் அன்பாய் இருக்கவும்

2         
குற்றமின்றி குரோதமற்று
எல்லா இகழ்ச்சியையும் பட்டு
மன்னித்தீர் சாந்த இயேசுவே
தெய்வ வீட்டுக்காய் அல்லாமல்
நீர் வேறெரிச்சலைக் காட்டாமல்
இருந்தீர் ஆட்டுக்குட்டியே
நான் அந்தப் பக்தியாய்
மிகுந்த சாதுவாய்
இருக்கட்டும்
ஆ இயேசுவே நான் உமக்கே
ஒப்பாக சாந்தமாகவும்

3         
சுய மேன்மையைத் தேடாமல்
ஓர் மேட்டிமையையும் காட்டாமல்
மாதாழ்மையானீர் இயேசுவே
வேலைக்காரன்போல் திரிந்தீர்
எல்லாரிலும் நீரே பணிந்தீர்
மகா பெரிய கர்த்தரே
ஆ என்னை உம்முட
அடிகளில் வர
படிப்பியும்
என் இயேசுவே நான் உமக்கே
ஒப்பாகத் தாழ்மையாகவும்

4         
தேவரீருட பிரிய
தெய்வீக சாயலை அணிய
வாஞ்சிக்கிறேன் என் ஜீவனே
அதுக்குமதாவியாலும்
பலத்த சத்துவத்தினாலும்
சகாயம் செய்யும் இயேசுவே
நான் உமக்கேற்கிற
கனிகளைத் தர
எக்காலமும்
நான் உம்மிலே நிலைக்கவே
சகாயம் கட்டளையிடும்

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!