மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும் | Maaridum Ellaam Maaridum / Maaridum Ellam Maaridum

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும் | Maaridum Ellaam Maaridum / Maaridum Ellam Maaridum

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்
மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்

1
அவர் ஆடையை தொட்ட மாத்திரத்தில் பெரும் பாடு மாறிற்றே
ஆதியும் அந்தமமுமானவராலே அந்தகாரம் நீங்கிற்றே
அவர் ஆடையை தொட்ட மாத்திரத்தில் பெரும் பாடு மாறிற்றே
ஆதியும் அந்தமமுமானவராலே அந்தகாரம் நீங்கிற்றே

கட்டுகள் உடைந்ததே கவலைகள் நீங்கிற்றே
கட்டுகள் உடைந்ததே கவலைகள் நீங்கிற்றே

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்
மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்

2
இரையாதே என்று சொன்னாரே திரைகடல் அடங்கிற்றே
அமைதலாய் இரு என்றாரே அலைகளும் ஓய்ந்ததே
இரையாதே என்று சொன்னாரே திரைகடல் அடங்கிற்றே
அமைதலாய் இரு என்றாரே அலைகளும் ஓய்ந்ததே

பயங்கள் பறந்ததே நம்பிக்கை பிறந்ததே
பயங்கள் பறந்ததே நம்பிக்கை பிறந்ததே

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்
மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்

3
லாசருவே நீ எழுந்து வா என்று சொன்னாரே
மரித்த லாசரு கல்லறை விட்டு எழுந்து வந்தானே
லாசருவே நீ எழுந்து வா என்று சொன்னாரே
மரித்த லாசரு கல்லறை விட்டு எழுந்து வந்தானே

அழுகுறல் நின்றதே ஆனந்தம் வந்ததே
அழுகுறல் நின்றதே ஆனந்தம் வந்ததே

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்
மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும

4
மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவால் எல்லாம் மாறுதே
மாறுதே துக்கம் மாறுதே
மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவால் எல்லாம் மாறுதே
மாறுதே துக்கம் மாறுதே

என் இயேசுவாலே துக்கம் மாறுதே
என் இயேசுவாலே துக்கம் மாறுதே

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்
மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்

5
மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவால் எல்லாம் மாறுதே
மாறுதே கஷ்டம் மாறுதே
மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவால் எல்லாம் மாறுதே
மாறுதே கஷ்டம் மாறுதே

என் இயேசுவாலே கஷ்டம் மாறுதே
என் இயேசுவாலே கஷ்டம் மாறுதே

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்
மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்

6
மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவால் எல்லாம் மாறுதே
மாறுதே கடன் மாறுதே
மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவால் எல்லாம் மாறுதே
மாறுதே கடன் மாறுதே

என் இயேசுவாலே கடன் மாறுதே
என் இயேசுவாலே கடன் மாறுதே

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்
மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்

7
மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவால் எல்லாம் மாறுதே
மாறுதே வறுமை மாறுதே
மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவால் எல்லாம் மாறுதே
மாறுதே வறுமை மாறுதே

என் இயேசுவாலே வறுமை மாறுதே
என் இயேசுவாலே வறுமை மாறுதே

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்
மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்

8
மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவால் எல்லாம் மாறுதே
மாறுதே வியாதி மாறுதே
மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவால் எல்லாம் மாறுதே
மாறுதே வியாதி மாறுதே

என் இயேசுவாலே வியாதி மாறுதே
என் இயேசுவாலே வியாதி மாறுதே

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்
மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிடும்

மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவா எல்லாம் மாறுதே
மாறுதே எல்லாம் மாறுதே என் இயேசுவா எல்லாம் மாறுதே

மாறுதே துக்கம் மாறுதே
என் இயேசுவா துக்கம் மாறுதே

மாறுதே கஷ்டம் மாறுதே
என் இயேசுவா கஷ்டம் மாறுதே

மாறுதே கடன் மாறுதே
என் இயேசுவா கடன் மாறுதே

மாறுதே மாறுதே
என் இயேசுவாலே கடன் மாறுதே

மாறுதே வியாதி மாறுதே
என் இயேசுவாலே வியாதி மாறுதே

மாறிற்றே எல்லாம் மாறிற்றே
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிற்றே
மாறிற்றே எல்லாம் மாறிற்றே
என் இயேசுவாலே எல்லாம் மாறிற்றே

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும் | Maaridum Ellaam Maaridum / Maaridum Ellam Maaridum | Gersson Edinbaro

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும் | Maaridum Ellaam Maaridum / Maaridum Ellam Maaridum | Monica Manoj / Canaan City of Refuge, Chennai, Tamil Nadu, India | Gersson Edinbaro

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும் | Maaridum Ellaam Maaridum / Maaridum Ellam Maaridum | Tamil Arasi / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | Gersson Edinbaro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!