மாறாதவர் / Maaraadhavar / Maradhavar

மாறாதவர் / Maaraadhavar / Maradhavar

1
தாழ்வினில் மறந்திடாமல்
ஆபத்தில் கைவிடாமல்
ஒருபோதும் விலகாமல்
என்னுடன் இருந்ததால்
அன்பரை பாடிடுவேன்

தாழ்வினில் மறந்திடாமல்
ஆபத்தில் கைவிடாமல்
ஒருபோதும் விலகாமல்
என்னுடன் இருந்ததால்
அன்பரை பாடிடுவேன்

மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே
மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே

2
ஸ்திரி ஆபரணங்களையும்
தாய் தன் பாலகனையும்
மறப்பினும் நான் உன்னை
மறந்திடேன் என்றதால்
அன்பரை பாடிடுவேன்

ஸ்திரி ஆபரணங்களையும்
தாய் தன் பாலகனையும்
மறப்பினும் நான் உன்னை
மறந்திடேன் என்றதால்
அன்பரை பாடிடுவேன்

மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே
மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே

3
காரிருள் சூழ்ந்திடினும்
மனிதர்கள் அகன்றிடினும்
பாதைக்கு வெளிச்சமாய்
என்னுடன் நடந்ததால்
அன்பரை பாடிடுவேன்

காரிருள் சூழ்ந்திடினும்
மனிதர்கள் அகன்றிடினும்
பாதைக்கு வெளிச்சமாய்
என்னுடன் நடந்ததால்
அன்பரை பாடிடுவேன்

மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே
மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே

4
என் நீதியை வெளிச்சத்தைபோல்
என் நியாயத்தை பட்ட பகல் போல்
விளங்கிட செய்தவர்
என்றறிந்ததினால்
அன்பரை பாடிடுவேன்

என் நீதியை வெளிச்சத்தைபோல்
என் நியாயத்தை பட்ட பகல் போல்
விளங்கிட செய்தவர்
என்றறிந்ததினால்
அன்பரை பாடிடுவேன்

மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே
மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே

மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே
மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே

5
உன்னுடன் நான் செய்தது
நித்திய உடன்படிக்கை
என்றவர் வாக்கு
பண்ணிததினாலே
அன்பரை பாடிடுவேன்

உன்னுடன் நான் செய்தது
நித்திய உடன்படிக்கை
என்றவர் வாக்கு
பண்ணிததினாலே
அன்பரை பாடிடுவேன்

மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே
மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே

மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே
மாறாதவர் மாறாதவர் மாறாதவர்
எந்நாளுமே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!