குதூகலம் கொண்டாட்டமே / Kudhugalam Kondaattamae / Kuthukalam Kondattame / Kuthuhalam Kondattame / Kuthukalam Kondaattamae

குதூகலம் கொண்டாட்டமே / Kudhugalam Kondaattamae / Kuthukalam Kondattame / Kuthuhalam Kondattame / Kuthukalam Kondaattamae

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்
குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

ஆனந்தம் ஆனந்தமே
என் அன்பரின் திருப்பாதத்தில்
ஆனந்தம் ஆனந்தமே
என் அன்பரின் திருப்பாதத்தில்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

1
பாவமெல்லாம் பறந்தது நோய்களெல்லாம் தீர்ந்தது
இயேசுவின் இரத்தத்தினால்
பாவமெல்லாம் பறந்தது நோய்களெல்லாம் தீர்ந்தது
இயேசுவின் இரத்தத்தினால்

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு கிருபையால் மீட்பு
பரிசுத்த ஆவியினால்
கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு கிருபையால் மீட்பு
பரிசுத்த ஆவியினால்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

ஆனந்தம் ஆனந்தமே
என் அன்பரின் திருப்பாதத்தில்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

2
தேவாதி தேவன் தினம்தோறும் தங்கும்
தேவாலயம் நாமே
தேவாதி தேவன் தினம்தோறும் தங்கும்
தேவாலயம் நாமே

ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார்
அதிசயம் அதிசயமே
ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார்
அதிசயம் அதிசயமே

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

ஆனந்தம் ஆனந்தமே
என் அன்பரின் திருப்பாதத்தில்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

3
வல்லவர் என் இயேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம்
வெற்றிமேலே வெற்றி தந்தார்
வல்லவர் என் இயேசு வாழ வைக்கும் தெய்வம்
வெற்றிமேலே வெற்றி தந்தார்

ஒருமனமாய் கூடி ஓசன்னா பாடி
ஊரெல்லாம் கொடியேற்றுவோம் வாங்க
ஒருமனமாய் கூடி ஓசன்னா பாடி
ஊரெல்லாம் கொடியேற்றுவோம்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

ஆனந்தம் ஆனந்தமே
என் அன்பரின் திருப்பாதத்தில்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

4
எக்காள சத்தம் தூதர்கள் கூட்டம்
நேசர் வருகின்றார்
எக்காள சத்தம் தூதர்கள் கூட்டம்
நேசர் வருகின்றார்

ஒருநொடி பொழுதில் மறுரூபமாவோம்
மகிமையில் பிரவேசிப்போம் நாம
ஒருநொடி பொழுதில் மறுரூபமாவோம்
மகிமையில் பிரவேசிப்போம்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

ஆனந்தம் ஆனந்தமே
என் அன்பரின் திருப்பாதத்தில்

ஆனந்தம் ஆனந்தமே
என் அன்பரின் திருப்பாதத்தில்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே
என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில்

குதூகலம் கொண்டாட்டமே / Kudhugalam Kondaattamae / Kuthukalam Kondattame / Kuthuhalam Kondattame / Kuthukalam Kondaattamae | S. J. Berchmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!