கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன் | Kirubaiyinale Meetkappatten / Kirubaiyinaale Meetkappatten / Kirubaiyinale Meetkapatten / Kirubaiyinaale Meetkapatten

கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன் | Kirubaiyinale Meetkappatten / Kirubaiyinaale Meetkappatten / Kirubaiyinale Meetkapatten / Kirubaiyinaale Meetkapatten

கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன்
அன்பினாலே அணைக்கப்பட்டேன்
கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன்
அன்பினாலே அணைக்கப்பட்டேன்

தேவ ஆவியால் நிரப்பப்பட்டேன்
கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியானேன்
தேவ ஆவியால் நிரப்பப்பட்டேன்
கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியானேன்

இரத்தத்தால் ஜெயம் தழும்புகளால் சுகம்
வார்த்தையாலே வாழ்வு வளம்
இரத்தத்தால் ஜெயம் தழும்புகளால் சுகம்
வார்த்தையாலே வாழ்வு வளம்

கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்

1
சிலுவையினால் நான் வாழ்வடைந்தேன்
கிறிஸ்துவுடன் நான் இணைக்கப்பட்டேன்
சிலுவையினால் நான் வாழ்வடைந்தேன்
கிறிஸ்துவுடன் நான் இணைக்கப்பட்டேன்

வாழ்வது இனி நானல்ல
கிறிஸ்துவே என்னில் வாழ்கின்றார்
வாழ்வது இனி நானல்ல
கிறிஸ்துவே என்னில் வாழ்கின்றார்

இரத்தத்தால் ஜெயம் தழும்புகளால் சுகம்
வார்த்தையாலே வாழ்வு வளம்
இரத்தத்தால் ஜெயம் தழும்புகளால் சுகம்
வார்த்தையாலே வாழ்வு வளம்

கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்

2
வார்த்தையினாலே வாழ்வு பெற்றேன்
வல்லமையாலே நிரப்பப்பட்டேன்
வார்த்தையினாலே வாழ்வு பெற்றேன்
வல்லமையாலே நிரப்பப்பட்டேன்

அழிவில்லாத வசனத்தினாலே
ஆசீர் அனைத்தும் அருளப் பெற்றேன்
அழிவில்லாத வசனத்தினாலே
ஆசீர் அனைத்தும் அருளப் பெற்றேன்

இரத்தத்தால் ஜெயம் தழும்புகளால் சுகம்
வார்த்தையாலே வாழ்வு வளம்
இரத்தத்தால் ஜெயம் தழும்புகளால் சுகம்
வார்த்தையாலே வாழ்வு வளம்

கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்

இரத்தத்தால் ஜெயம் தழும்புகளால் சுகம்
வார்த்தையாலே வாழ்வு வளம்
இரத்தத்தால் ஜெயம் தழும்புகளால் சுகம்
வார்த்தையாலே வாழ்வு வளம்

கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்

கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்
கிருபையில் வாழ்வதே என் பாக்கியம்

கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன் | Kirubaiyinale Meetkappatten / Kirubaiyinaale Meetkappatten / Kirubaiyinale Meetkapatten / Kirubaiyinaale Meetkapatten | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Charles Finny Arumainayagam

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment on "கிருபையினாலே மீட்கப்பட்டேன் | Kirubaiyinale Meetkappatten / Kirubaiyinaale Meetkappatten / Kirubaiyinale Meetkapatten / Kirubaiyinaale Meetkapatten"


 1. Dear Bro.in Christ,
  All the songs are edifying and blessing to me. God bless you brother.
  I am unable to download the song lyrics: Kirubaiyinalae Meetkappatten. Kindly send the Lyrics of this song to my mail ID.

  With prayers,
  DASR

  Reply
Posted in: ,


Don`t copy text!