கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் / Kirubaiyaal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nirkirom

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் / Kirubaiyaal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nirkirom

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
உம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை

1
பெயர் சொல்லி அழைத்தது உங்க கிருபை
பெரியவனாக்கியதும் உங்க கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
உம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை

2
நீதிமானாய் மாற்றியதும் உங்க கிருபை
நித்தியத்தில் சேர்ப்பதும் உங்க கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
உம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை

3
கட்டுகளை நீக்கியதும் உங்க கிருபை
காயங்களை கட்டியதும் உங்க கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
உம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை

4
வல்லமையை அளித்ததும் உங்க கிருபை
வரங்களை கொடுத்ததும் உங்க கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
உம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை

5
கிருபையை கொண்டாடுகிறோம்
தேவ கிருபையை கொண்டாடுகிறோம்
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
உம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை கிருபை கிருபை

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் / Kirubaiyaal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nirkirom | Gersson Edinbaro

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் / Kirubaiyaal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nirkirom | Gersson Edinbaro

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் / Kirubaiyaal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nirkirom | Mark Barnabas, Godwin, Sanjay, Roshan David / The Father’s House Church, Sithalapakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Gersson Edinbaro

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் / Kirubaiyaal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nirkirom | Daniel E. Douglus / Exosia Ministries | Gersson Edinbaro

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் / Kirubaiyaal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nirkirom | Smith | Gersson Edinbaro

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் / Kirubaiyaal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nirkirom | Mark Barnabas, Sanjay, Christopher | Gersson Edinbaro

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் / Kirubaiyaal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nirkirom | Jeevan E. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Gersson Edinbaro

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் / Kirubaiyaal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nirkirom | Blesson Daniel / Blesson International Ministries / New Beginning AG Church, Pondicherry, India | Gersson Edinbaro

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் / Kirubaiyaal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nitkindrom / Kirubaiyal Nilai Nirkirom | Jeswin Samuel | Gersson Edinbaro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!