கிருபை மேலானதே | Kirubai Melanathe / Kirubai Melanadhe / Kirubai Melaanathe / Kirubai Melaanadhe

கிருபை மேலானதே | Kirubai Melanathe / Kirubai Melanadhe / Kirubai Melaanathe / Kirubai Melaanadhe

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

1
ஜீவனை பார்க்கிலும் உம்
கிருபை மேலானதே
இவ் வாழ்கையை பார்க்கிலும்
உம் கிருபை மேலானதே

ஜீவனை பார்க்கிலும் உம்
கிருபை மேலானதே
இவ் வாழ்கையை பார்க்கிலும்
உம் கிருபை மேலானதே

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

2
போக்கிலும் வரத்திலும் என்னை
காத்தது கிருபையே என்
கால்கள் இடறாமல் என்னை
காத்தது கிருபையே

போக்கிலும் வரத்திலும் என்னை
காத்தது கிருபையே என்
கால்கள் இடறாமல் என்னை
காத்தது கிருபையே

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

3
பலவீன நேரங்களில் உம்
கிருபை என் பெலனானதே
சோர்வுற்ற வேளைகளில் உம்
கிருபை என்னை தாங்கிற்றே

பலவீன நேரங்களில் உம்
கிருபை என் பெலனானதே
சோர்வுற்ற வேளைகளில் உம்
கிருபை என்னை தாங்கிற்றே

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

4
கஷ்டத்தின் நேரங்களில் உம்
கிருபை என்னை காத்ததே
கண்ணீரின் மத்தியிலும் உம்
கிருபை என்னை தேற்றுதே

கஷ்டத்தின் நேரங்களில் உம்
கிருபை என்னை காத்ததே
கண்ணீரின் மத்தியிலும் உம்
கிருபை என்னை தேற்றுதே

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே
கிருபை மேலானதே உம்
கிருபை மேலானதே

கிருபை மேலானதே | Kirubai Melanathe / Kirubai Melanadhe / Kirubai Melaanathe / Kirubai Melaanadhe | Gersson Edinbaro

கிருபை மேலானதே | Kirubai Melanathe / Kirubai Melanadhe / Kirubai Melaanathe / Kirubai Melaanadhe | Dholin / Crown of Life Church, Karungal, Kanyakumari, Tamil Nadu, India | Gersson Edinbaro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!