கட்டடம் கட்டிடும் / Kattadam Katidum / Kattadam Kattidum / Kattadam Katdidum

கட்டடம் கட்டிடும் / Kattadam Katidum / Kattadam Kattidum / Kattadam Katdidum

கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம்
கட்டிடுவோம் கிறிஸ்தேசுவுக்காய்

சுத்தியல் வைத்து அடித்தல்ல
ரம்பத்தால் மரத்தை அறுத்தல்ல

1
ஒவ்வொரு நாளும் கட்டிடுவோம்
ஒவ்வொரு செயலாம் கற்களாலே
உத்தமர் இயேசுவின் அஸ்திபாரம்
பத்திரமாக தாங்கிடுவார்

கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம்
கட்டிடுவோம் கிறிஸ்தேசுவுக்காய்

2
கைவினை அல்லா வீடொன்றை
கடவுளின் பூரண சித்தப்படி
கட்டிடும் சிறிய சிற்பிகள் நாம்
கட்டிடுவோமே நித்தியத்திற்காய்

கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம்
கட்டிடுவோம் கிறிஸ்தேசுவுக்காய்

3
பாவமா மணலில் கட்டப்பட்ட
பற்பல வீடுகள் வீழ்ந்திடுமே
ஆவலாய் இயேசுவின் வார்த்தை கேட்போம்
அவரே மூலைக்கல் ஆகிடுவார்

கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம்
கட்டிடுவோம் கிறிஸ்தேசுவுக்காய்

கட்டடம் கட்டிடும் / Kattadam Katidum / Kattadam Kattidum / Kattadam Katdidum | R. Jesiah

கட்டடம் கட்டிடும் / Kattadam Katidum / Kattadam Kattidum / Kattadam Katdidum

கட்டடம் கட்டிடும் / Kattadam Katidum / Kattadam Kattidum / Kattadam Katdidum | Sherly Hephzibah

கட்டடம் கட்டிடும் / Kattadam Katidum / Kattadam Kattidum / Kattadam Katdidum | Jikki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!