கருணைப் பிதாவே | Karunai Pithave / Karunai Pidhave / Karunai Pithaave / Karunai Pidhaave

கருணைப் பிதாவே | Karunai Pithave / Karunai Pidhave / Karunai Pithaave / Karunai Pidhaave

கருணைப் பிதாவே கல்வாரி அன்பே
ஆ ஆ ஆ ஆ
உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை
ஆ ஆ ஆ ஆ
உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை

கருணைப் பிதாவே கல்வாரி அன்பே
ஆ ஆ ஆ ஆ
உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை
ஆ ஆ ஆ ஆ
உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை

1
ஆ இன்ப நாதா ஆத்தும நேசா
ஆத்தும நேசா ஆத்தும நேசா
ஆ இன்ப நாதா ஆத்தும நேசா
ஆத்தும நேசா ஆத்தும நேசா

அன்பின் கடலே அன்பின் கடலே
ஆ ஆ ஆ ஆ
அன்பினால் என்னை உருவாக்கினீரே
ஆ ஆ ஆ ஆ
அன்பினால் என்னை உருவாக்கினீரே

2
கிருபை தாருமே கிருபாநிதியே
கிருபாநிதியே கிருபாநிதியே
கிருபை தாருமே கிருபாநிதியே
கிருபாநிதியே கிருபாநிதியே

அன்பின் வடிவே அன்பின் வடிவே
ஆ ஆ ஆ ஆ
ஏழைக்கிறங்கும் இயேசய்யா
ஆ ஆ ஆ ஆ
ஏழைக்கிறங்கும் இயேசய்யா

3
தேவனின் சித்தம் செய்திட செய்யும்
செய்திட செய்யும் செய்திட செய்யும்
தேவனின் சித்தம் செய்திட செய்யும்
செய்திட செய்யும் செய்திட செய்யும்

தியாகமானீரே தியாகமானீரே
ஆ ஆ ஆ ஆ
தேடிட உள்ளம் களித்திடு்தே
ஆ ஆ ஆ ஆ
தேடிட உள்ளம் களித்திடு்தே

4
கஷ்டங்கள் விலக கைகொடுத்தீரே
கைகொடுத்தீரே கைகொடுத்தீரே
கஷ்டங்கள் விலக கைகொடுத்தீரே
கைகொடுத்தீரே கைகொடுத்தீரே

நேசர் முகம் காண நேசர் முகம் காண
ஆ ஆ ஆ ஆ
ஏங்கிடுதே ஆசை என் உள்ளிலே
ஆ ஆ ஆ ஆ
ஏங்கிடுதே ஆசை என் உள்ளிலே

5
எந்தன் கண்ணீரை போக்கிடும் காலம்
போக்கிடும் காலம் போக்கிடும் காலம்
எந்தன் கண்ணீரை போக்கிடும் காலம்
போக்கிடும் காலம் போக்கிடும் காலம்

வேகம் வரும் என்று வேகம் வரும் என்று
ஆ ஆ ஆ ஆ
காத்திருந்து நான் பறந்திடுவேன்
ஆ ஆ ஆ ஆ
காத்திருந்து நான் பறந்திடுவேன்

6
யாத்திரை முடிந்து இயேசு ராஜனை
இயேசு ராஜனை இயேசு ராஜனை
யாத்திரை முடிந்து இயேசு ராஜனை
இயேசு ராஜனை இயேசு ராஜனை

மேகத்தில் சந்தித்து மேகத்தில் சந்தித்து
ஆ ஆ ஆ ஆ
நித்திய காலமாய் வாழ்ந்திடுவேன்
ஆ ஆ ஆ ஆ
நித்திய காலமாய் வாழ்ந்திடுவேன்

கருணைப் பிதாவே கல்வாரி அன்பே
ஆ ஆ ஆ ஆ
உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை
ஆ ஆ ஆ ஆ
உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை

உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை
உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை

கருணைப் பிதாவே | Karunai Pithave / Karunai Pidhave / Karunai Pithaave / Karunai Pidhaave | Wesley Maxwell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!