கர்த்தர் என் சகாயர் / Karththar En Sagaayar / Karthar En Sagaayar / Karththar En Sagayar / Karthar En Sagayar

கர்த்தர் என் சகாயர் / Karththar En Sagaayar / Karthar En Sagaayar / Karththar En Sagayar / Karthar En Sagayar

நான் பயப்படும் நாளிலே
உம்மை நம்புவேன்
கலங்கிடும் நாளிலே
உம்மையே நம்புவேன்

பயப்படும் நாளிலே
உம்மை நம்புவேன்
கலங்கிடும் நாளிலே
உம்மையே நம்புவேன்

கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்

நான் பயப்படேன்
நான் பயப்படேன்

கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்

நான் பயப்படேன்

1
கர்த்தர் எனக்காய் யுத்தங்களை செய்வார்
நான் அமர்ந்திருப்பேனே
எனக்கு விரோதமாய் உருவாகும் ஆயுதம்
வாய்க்காமலே போகும்

கர்த்தர் எனக்காய் யுத்தங்களை செய்வார்
நான் அமர்ந்திருப்பேனே
எனக்கு விரோதமாய் உருவாகும் ஆயுதம்
வாய்க்காமலே போகும்

மந்திரமோ சூனியமோ
சர்ப்பங்களோ தேள்களோ
மரணமோ சேதங்களோ
அசைக்கவே முடியாதே

மந்திரமோ சூனியமோ
சர்ப்பங்களோ தேள்களோ
மரணமோ சேதங்களோ
அசைக்கவே முடியாதே

மந்திரமோ சூனியமோ
சர்ப்பங்களோ தேள்களோ
மரணமோ சேதங்களோ
அசைக்கவே முடியாதே

கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்

நான் பயப்படேன்
நான் பயப்படேன்

கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்

நான் பயப்படேன்

2
கர்த்தர் என் விளக்கை எரிய செய்வீர்
நான் எரிந்து கொண்டிருப்பேன்
நான் மலையின் மேலுள்ள பட்டணமாக
எரிந்து பிரகாசிப்பேன்

கர்த்தர் என் விளக்கை எரிய செய்வீர்
நான் எரிந்து கொண்டிருப்பேன்
நான் மலையின் மேலுள்ள பட்டணமாக
எரிந்து பிரகாசிப்பேன்

யார் என்ன சொன்னாலும்
யார் என்னை தடுத்தாலும்
யார் என்னை பகைத்தாலும்
அசைக்கவே முடியாதே

யார் என்ன சொன்னாலும்
யார் என்னை தடுத்தாலும்
யார் என்னை பகைத்தாலும்
அசைக்கவே முடியாதே

கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்

நான் பயப்படேன்
நான் பயப்படேன்

கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்

நான் பயப்படேன்

3
கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து
முடித்திடுவாரே
நான் முன்னேறி செல்வேன் கெம்பீரமாகவே
இயேசுவின் நாமத்திலே

கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து
முடித்திடுவாரே
நான் முன்னேறி செல்வேன் கெம்பீரமாகவே
இயேசுவின் நாமத்திலே

தடைகளோ தாமதமோ
கஷ்டமோ நஷ்டமோ
கண்ணீரோ காயங்களோ
அசைக்கவே முடியாதே

தடைகளோ தாமதமோ
கஷ்டமோ நஷ்டமோ
கண்ணீரோ காயங்களோ
அசைக்கவே முடியாதே

கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்

நான் பயப்படேன்
நான் பயப்படேன்

கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்

நான் பயப்படேன்
நான் பயப்படேன்

நான் பயப்படும் நாளிலே
உம்மை நம்புவேன்
கலங்கிடும் நாளிலே
உம்மையே நம்புவேன்

பயப்படும் நாளிலே
உம்மை நம்புவேன்
கலங்கிடும் நாளிலே
உம்மையே நம்புவேன்

கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்

நான் பயப்படேன்
நான் பயப்படேன்

கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்
கர்த்தர் என் சகாயர்

நான் பயப்படேன்
நான் பயப்படேன்

கர்த்தர் என் சகாயர் / Karththar En Sagaayar / Karthar En Sagaayar / Karththar En Sagayar / Karthar En Sagayar | Albert Solomon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!