கண்ணீரினால் / Kanneerinaal / Kanneerinal

கண்ணீரினால் / Kanneerinaal / Kanneerinal

கண்ணீரினால் உம் பாதத்தை கழுவினால்
என் இதயத்தை உம்மிடம் அர்ப்பணித்தால்
கண்ணீரினால் உம் பாதத்தை கழுவினால்
என் இதயத்தை உம்மிடம் அர்ப்பணித்தால்

விலையில்லா உம் அன்பை
என் மீது காட்டினீர்
விலையில்லா உம் அன்பை
என் மீது காட்டினீர்

என் ஜீவனே என் உயிர் நண்பனே
என் செல்வமே என் இயேசுவே
என் ஜீவனே என் உயிர் நண்பனே
என் செல்வமே என் இயேசுவே

என் வேதனையை என் பாடுகளை
சுமந்து தீர்த்தீரைய்யா
என் வேதனையை என் பாடுகளை
சுமந்து தீர்த்தீரைய்யா

கண்ணீரினால் உம் பாதத்தை கழுவினால்
என் இதயத்தை உம்மிடம் அர்ப்பணித்தால்

1
கண்ணிலிருந்து வடியும்
என் கண்ணீர் துளி அனைத்தும்
உள்ளங்கையில் இருக்கும் என்றீரே

கண்ணிலிருந்து வடியும்
என் கண்ணீர் துளி அனைத்தும்
உள்ளங்கையில் இருக்கும் என்றீரே

விலையில்லா உம் அன்பை
என் மீது காட்டினீர்
விலையில்லா உம் அன்பை
என் மீது காட்டினீர்

என் ஜீவனே என் உயிர் நண்பனே
என் செல்வமே என் இயேசுவே
என் ஜீவனே என் உயிர் நண்பனே
என் செல்வமே என் இயேசுவே

என் வேதனையை என் பாடுகளை
சுமந்து தீர்த்தீரைய்யா
என் வேதனையை என் பாடுகளை
சுமந்து தீர்த்தீரைய்யா

கண்ணீரினால் உம் பாதத்தை கழுவினால்
என் இதயத்தை உம்மிடம் அர்ப்பணித்தால்

2
சிலுவையில் நீர் வடித்த
உம் இரத்த துளி எல்லாம்
என் பாவ சாபத்தை
நீக்கிப்போட்டதே

சிலுவையில் நீர் வடித்த
உம் இரத்த துளி எல்லாம்
என் பாவ சாபத்தை
நீக்கிப்போட்டதே

விலையில்லா உம் அன்பை
என் மீது காட்டினீர்
விலையில்லா உம் அன்பை
என் மீது காட்டினீர்

என் ஜீவனே என் உயிர் நண்பனே
என் செல்வமே என் இயேசுவே
என் ஜீவனே என் உயிர் நண்பனே
என் செல்வமே என் இயேசுவே

என் வேதனையை என் பாடுகளை
சுமந்து தீர்த்தீரைய்யா
என் வேதனையை என் பாடுகளை
சுமந்து தீர்த்தீரைய்யா

கண்ணீரினால் உம் பாதத்தை கழுவினால்
என் இதயத்தை உம்மிடம் அர்ப்பணித்தால்
கண்ணீரினால் உம் பாதத்தை கழுவினால்
என் இதயத்தை உம்மிடம் அர்ப்பணித்தால்

விலையில்லா உம் அன்பை
என் மீது காட்டினீர்
விலையில்லா உம் அன்பை
என் மீது காட்டினீர்

என் ஜீவனே என் உயிர் நண்பனே
என் செல்வமே என் இயேசுவே
என் ஜீவனே என் உயிர் நண்பனே
என் செல்வமே என் இயேசுவே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!