கண்மணி நீ கண்வளராய் / Kanmani Nee Kanvalaraai / Kanmani Nee Kanvalarai

கண்மணி நீ கண்வளராய் / Kanmani Nee Kanvalaraai / Kanmani Nee Kanvalarai

கண்மணி நீ கண்வளராய்
விண்மணி நீ உறங்கிடுவாய்
கண்மணி நீ கண்வளராய்

1
தூங்கு கண்ணே தூதர் தாலாட்ட
நீங்கும் துன்பம் நித்திரை வர
ஏங்கும் மக்கள் இன்னல் நீங்கிட
தாங்கா துக்கம் துயர் மிஞ்சும் கடும் குளிரில்
கந்தை துணி பொதிந்தாயோ

கண்மணி நீ கண்வளராய்
விண்மணி நீ உறங்கிடுவாய்
கண்மணி நீ கண்வளராய்

2
சின்ன இயேசு செல்லப்பாலனே
உன்னை நானும் ஏற்பேன் வேந்தனே
என்னைப் பாரும் இன்ப மைந்தனே
உன்னத தேவ வாக்குன்னில் நிறைவேற
ஏழை மகவாய் வந்தனையோ

கண்மணி நீ கண்வளராய்
விண்மணி நீ உறங்கிடுவாய்
கண்மணி நீ கண்வளராய்

3
வீடும் இன்றி முன்னனைதானோ
காடும் குன்றும் சேர்ந்ததேனோ
பாடும் கீதம் கேளாயோ நீயும்
தேடும் மெய்யன்பர் உன்னடி பணிய
ஏழ்மைக் கோலம் கொண்டனையோ

கண்மணி நீ கண்வளராய்
விண்மணி நீ உறங்கிடுவாய்
கண்மணி நீ கண்வளராய்

கண்மணி நீ கண்வளராய் / Kanmani Nee Kanvalaraai / Kanmani Nee Kanvalarai | Bharathi Paul

கண்மணி நீ கண்வளராய் / Kanmani Nee Kanvalaraai / Kanmani Nee Kanvalarai | Gavin Ebenezer

கண்மணி நீ கண்வளராய் / Kanmani Nee Kanvalaraai / Kanmani Nee Kanvalarai / Gilgal Media – Gilgal Prayer Fellowship Ministries, Kilakkuchettipatti (KC Patti), Kodaikanal, Dindigul, Tamil Nadu, India

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!