கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa

கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa

கானானை சேர போறோம் வாரீகளா
அய்யா வாரீகளா அம்மா வாரீகளா

பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்
பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்

கானானை சேர போறோம் வாரீகளா
அய்யா வாரீகளா

பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்
பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்

1
செங்கடல் வழியில் வரும்
யோர்தனில் கரை புரளும்
விசுவாசம் இருந்தாலே
எளிதாக கடந்திடலாம்

எரிகோ எதிர்த்து நிற்கும்
எதிரிகளும் சூழ்ந்திடுவர்
யெகோவா நிசி இருக்க
பயம் ஏதும் தேவை இல்ல

அல்லேலூயா பாடியே நாம்
ஆனந்தமாய் கடந்திடலாம்
அல்லேலூயா பாடியே நாம்
ஆனந்தமாய் கடந்திடலாம்

கானானை சேர போறோம் வாரீகளா
அம்மா வாரீகளா

பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்
பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்

2
வனாந்திர வழிகள் உண்டு
வருந்திடவே தேவை இல்ல
அக்கினியாய் மேகமாய்
நம்மோடு வரும் தேவன் உண்டு

வானத்து மன்னாவால்
போஷித்திடும் தகப்பன் அவர்
கன்மலையை பிளந்து நம்
தாகம் தீர்க்கும் தாயும் அவர்

அதிசயம் அவர் பெயராம்
ஆச்சரியம் அவர் செயலாம்
அதிசயம் அவர் பெயராம்
ஆச்சரியம் அவர் செயலாம்

கானானை சேர போறோம் வாரீகளா
அய்யா வாரீகளா

பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்
பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்

4
வானத்தில் எக்காலம் ஊதிடும்
ஓர் நாள் வருதே
மேகத்தில் தூதரோடு
இயேசு ராசா வந்திடுவார்

நல்லதோர் போராட்டம்
போராடி ஜெயித்திடுவோம்
நித்திய ஜீவன் பெற்று
பரலோகம் சேர்ந்திடுவோம்

அந்த நாள் நெருங்கிடுதே
ஆயத்தம் ஆகிடுவோம்
அந்த நாள் நெருங்கிடுதே
ஆயத்தம் ஆகிடுவோம்

கானானை சேர போறோம் வாரீகளா
அய்யா வாரீகளா

பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்
பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்

கானானை சேர போறோம் வாரீகளா
அய்யா வாரீகளா அம்மா வாரீகளா

பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்
பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்

கானானை சேர போறோம் வாரீகளா
அய்யா வாரீகளா

பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்
பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்

கானானை சேர போறோம் வாரீகளா
அம்மா வாரீகளா

பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்
பாலும் தேனும் ஓடும் நாடாம்
பரலோகம் அதுக்கு பேராம்

கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa | Vasanthy Prince, John Prince | Gem Gabriel

கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa | Vasanthy Prince, John Prince | Gem Gabriel

கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa | Vasanthy Prince, John Prince | Gem Gabriel

கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa | Adeline Jashy | Lord | Vasanthy Prince, John Prince

கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa | Vasanthy Prince, John Prince | Gem Gabriel

கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa | Open Door Church, Thiyagadurgam, Tamil Nadu, India | Vasanthy Prince, John Prince | Gem Gabriel

கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa | St. Pauls Sports Club | Vasanthy Prince, John Prince | Gem Gabriel

கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa | Jenysha Vasanth | Vasanth | Vasanthy Prince, John Prince

கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa | CSI St Peter’s Church Ennore, Chennai, Tamil Nadu, India | Vasanthy Prince, John Prince

கானானை சேர | Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa / Kananai Sera Porom Vaarigala / Kaanaanai Sera Porom Vaarigalaa | CSI Melpuram Girls, CSI Church Melpuram, Pacode, Kanyakymari, Tamil Nadu, India | Vasanthy Prince, John Prince

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!